2 Chronicles 25
Hebrew OT: WLC Transliterated

1ben-es·rim ve·cha·mesh sha·nah ma·lach a·matz·ya·hu, ve·'es·rim va·te·sha sha·nah, ma·lach bi·ru·sha·lim; ve·shem im·mov, ye·ho·v·'ad·dan mi·ru·sha·la·yim. 2vai·ya·'as hai·ya·shar be·'ei·nei ha·shem; rak lo be·le·vav sha·lem. 3vay·hi ka·'a·sher cha·ze·kah ham·mam·la·chah a·lav; vai·ya·ha·rog et-a·va·dav, ham·mak·kim et-ham·me·lech a·viv. 4ve·'et-be·nei·hem lo he·mit; ki chak·ka·tuv bat·to·v·rah be·se·fer mo·sheh a·sher-tziv·vah ha·shem le·mor lo-ya·mu·tu a·vo·vt al-ba·nim u·va·nim lo-ya·mu·tu al-a·vo·vt, ki ish be·chet·'ov ya·mu·tu. f

5vai·yik·botz a·matz·ya·hu et-ye·hu·dah, vai·ya·'a·mi·dem le·veit-a·vo·vt le·sa·rei ha·'a·la·fim u·le·sa·rei ham·me·'o·vt, le·chol-ye·hu·dah u·vin·ya·min; vai·yif·ke·dem le·mib·ben es·rim sha·nah va·ma'·lah, vai·yim·tza·'em she·losh-me·'o·vt e·lef ba·chur yo·v·tze tza·va, o·chez ro·mach ve·tzin·nah. 6vai·yis·kor mi·yis·ra·'el me·'ah e·lef gib·bo·vr cha·yil be·me·'ah chik·kar-ka·sef. 7ve·'ish ha·'e·lo·him ba e·lav le·mor, ham·me·lech al-ya·vo im·me·cha tze·va yis·ra·'el; ki ein ha·shem im-yis·ra·'el, kol be·nei ef·ra·yim. 8ki im-bo at·tah, a·seh cha·zak lam·mil·cha·mah; yach·shi·le·cha ha·'e·lo·him lif·nei o·v·yev, ki yesh-ko·ach be·lo·him la'·zo·vr u·le·hach·shil. 9vai·yo·mer a·matz·ya·hu le·'ish ha·'e·lo·him, u·mah-la·'a·so·vt lim·'at hak·kik·kar, a·sher na·tat·ti lig·dud yis·ra·'el; vai·yo·mer ish ha·'e·lo·him, yesh la·shem, la·tet le·cha har·beh miz·zeh. 10vai·yav·di·lem a·matz·ya·hu le·hag·ge·dud a·sher-ba e·lav me·'ef·ra·yim, la·le·chet lim·ko·v·mam; vai·yi·char ap·pam me·'od bi·hu·dah, vai·ya·shu·vu lim·ko·v·mam ba·cho·ri-af. f

11va·'a·matz·ya·hu hit·chaz·zak, vai·yin·hag et-am·mov, vai·ye·lech gei ham·me·lach; vai·yach et-be·nei-se·'ir a·se·ret a·la·fim. 12va·'a·se·ret a·la·fim chai·yim sha·vu be·nei ye·hu·dah, vay·vi·'um le·rosh has·sa·la; vai·yash·li·chum me·rosh-has·se·la ve·chul·lam niv·ka·'u. s 13u·ve·nei hag·ge·dud a·sher he·shiv a·matz·ya·hu mil·le·chet im·mov lam·mil·cha·mah, vai·yif·she·tu be·'a·rei ye·hu·dah, mi·sho·me·ro·vn ve·'ad-beit cho·v·ro·vn; vai·yak·ku me·hem she·lo·shet a·la·fim, vai·ya·voz·zu biz·zah rab·bah. s

14vay·hi a·cha·rei vo·v a·matz·ya·hu me·hak·ko·vt et-a·do·v·mim, vai·ya·ve et-e·lo·hei be·nei se·'ir, vai·ya·'a·mi·dem lov le·lo·him; ve·lif·nei·hem yish·ta·cha·veh ve·la·hem ye·kat·ter. 15vai·yi·char-af ha·shem ba·'a·matz·ya·hu; vai·yish·lach e·lav na·vi, vai·yo·mer lov lam·mah da·rash·ta et-e·lo·hei ha·'am, a·sher lo-hi·tzi·lu et-am·mam mi·ya·de·cha. 16vay·hi be·dab·be·rov e·lav vai·yo·mer lov hal·yo·v·'etz lam·me·lech ne·tan·nu·cha, cha·dal-le·cha lam·mah yak·ku·cha; vai·yech·dal han·na·vi vai·yo·mer ya·da'·ti ki-ya·'atz e·lo·him le·hash·chi·te·cha, ki-a·si·ta zot, ve·lo sha·ma'·ta la·'a·tza·ti. f

17vai·yiv·va·'atz a·matz·ya·hu me·lech ye·hu·dah, vai·yish·lach el-yo·v·'ash ben-ye·ho·v·'a·chaz ben-ye·hu me·lech yis·ra·'el le·mor; le·cha ch le·chah k nit·ra·'eh fa·nim. 18vai·yish·lach yo·v·'ash me·lech-yis·ra·'el el-a·matz·ya·hu me·lech-ye·hu·dah le·mor ha·cho·v·ach a·sher bal·le·va·no·vn lach el-ha·'e·rez a·sher bal·le·va·no·vn le·mor, te·nah-et-bit·te·cha liv·ni le·'i·shah; vat·ta·'a·vor chai·yat has·sa·deh a·sher bal·le·va·no·vn, vat·tir·mos et-ha·cho·v·ach. 19a·mar·ta hin·neh hik·ki·ta et-e·do·vm, u·ne·sa·'a·cha lib·be·cha le·hach·bid; at·tah she·vah be·vei·te·cha, lam·mah tit·ga·reh be·ra·'ah, ve·na·fal·ta, at·tah vi·hu·dah im·mach.

20ve·lo-sha·ma a·matz·ya·hu, ki me·ha·'e·lo·him hi, le·ma·'an tit·tam be·yad; ki da·re·shu, et e·lo·hei e·do·vm. 21vai·ya·'al yo·v·'ash me·lech-yis·ra·'el vai·yit·ra·'u fa·nim, hu va·'a·matz·ya·hu me·lech-ye·hu·dah; be·veit she·mesh a·sher li·hu·dah. 22vai·yin·na·gef ye·hu·dah lif·nei yis·ra·'el; vai·ya·nu·su ish le·'o·ha·lav. 23ve·'et a·matz·ya·hu me·lech-ye·hu·dah ben-yo·v·'ash ben-ye·ho·v·'a·chaz ta·fas yo·v·'ash me·lech-yis·ra·'el be·veit sha·mesh; vay·vi·'e·hu ye·ru·sha·lim, vai·yif·rotz be·cho·v·mat ye·ru·sha·lim mi·sha·'ar ef·ra·yim ad-sha·'ar hap·po·v·neh, ar·ba me·'o·vt am·mah. 24ve·chol-haz·za·hav ve·hak·ke·sef ve·'et kol-hak·ke·lim han·nim·tze·'im be·veit-ha·'e·lo·him im-o·ved e·do·vm ve·'et-o·tze·ro·vt beit ham·me·lech, ve·'et be·nei hat·ta·'a·ru·vo·vt; vai·ya·shav sho·me·ro·vn. f

25vay·chi a·matz·ya·hu ven-yo·v·'ash me·lech ye·hu·dah, a·cha·rei mo·vt, yo·v·'ash ben-ye·ho·v·'a·chaz me·lech yis·ra·'el; cha·mesh es·reh sha·nah. 26ve·ye·ter div·rei a·matz·ya·hu, ha·ri·sho·nim ve·ha·'a·cha·ro·v·nim; ha·lo hin·nam ke·tu·vim, al-se·fer mal·chei-ye·hu·dah ve·yis·ra·'el. 27u·me·'et a·sher-sar a·matz·ya·hu me·'a·cha·rei ha·shem, vai·yik·she·ru a·lav ke·sher bi·ru·sha·lim vai·ya·nas la·chi·shah; vai·yish·le·chu a·cha·rav la·chi·shah, vay·mi·tu·hu sham. 28vai·yis·sa·'u·hu al-has·su·sim; vai·yik·be·ru o·tov im-a·vo·tav be·'ir ye·hu·dah.

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

2 Chronicles 24
Top of Page
Top of Page