2 Chronicles 26
Hebrew OT: WLC Transliterated

1vai·yik·chu kol-am ye·hu·dah et-uz·zi·ya·hu, ve·hu ben-shesh es·reh sha·nah; vai·yam·li·chu o·tov, ta·chat a·viv a·matz·ya·hu. 2hu ba·nah et-ei·lo·vt, vay·shi·ve·ha li·hu·dah; a·cha·rei she·chav-ham·me·lech im-a·vo·tav. f 3ben-shesh es·reh sha·nah uz·zi·ya·hu ve·ma·le·chov, va·cha·mi·shim u·she·ta·yim sha·nah, ma·lach bi·ru·sha·lim; ve·shem im·mov, ye·chi·le·yah ch ye·cha·le·yah k min-ye·ru·sha·lim. 4vai·ya·'as hai·ya·shar be·'ei·nei ha·shem; ke·chol a·sher-a·sah a·matz·ya·hu a·viv. 5vay·hi lid·rosh e·lo·him, bi·mei ze·char·ya·hu, ham·me·vin bir·'ot ha·'e·lo·him; u·vi·mei da·re·shov et-ha·shem, hitz·li·chov ha·'e·lo·him. s

6vai·ye·tze vai·yil·la·chem bap·pe·lish·tim, vai·yif·rotz et-cho·v·mat gat ve·'et cho·v·mat yav·neh, ve·'et cho·v·mat ash·do·vd; vai·yiv·neh a·rim, be·'ash·do·vd u·vap·pe·lish·tim. 7vai·ya'·ze·re·hu ha·'e·lo·him al-pe·lish·tim ve·'al- ha·'ar·vi·yim ch ha·'ar·vim k hai·yo·she·vim be·gur-ba·'al ve·ham·me·'u·nim. 8vai·yit·te·nu ha·'am·mo·v·nim min·chah le·'uz·zi·ya·hu; vai·ye·lech she·mov ad-le·vo·v mitz·ra·yim, ki he·che·zik ad-le·ma·'e·lah. 9vai·yi·ven uz·zi·ya·hu mig·da·lim bi·ru·sha·lim, al-sha·'ar hap·pin·nah ve·'al-sha·'ar hag·gay· ve·'al-ham·mik·tzo·v·a'; vay·chaz·ze·kem. 10vai·yi·ven mig·da·lim bam·mid·bar vai·yach·tzov bo·ro·vt rab·bim, ki mik·neh-rav ha·yah lov, u·va·she·fe·lah u·vam·mi·sho·vr; ik·ka·rim ve·cho·re·mim be·ha·rim u·vak·kar·mel, ki-o·hev a·da·mah ha·yah. s 11vay·hi le·'uz·zi·ya·hu cha·yil o·seh mil·cha·mah yo·vtz·'ei tza·va lig·dud be·mis·par pe·kud·da·tam, be·yad ye·'u·'el ch ye·'i·'el k has·so·v·fer, u·ma·'a·se·ya·hu ha·sho·v·ter; al yad-cha·nan·ya·hu, mis·sa·rei ham·me·lech. 12kol mis·par ra·shei ha·'a·vo·vt le·gib·bo·v·rei cha·yil, al·pa·yim ve·shesh me·'o·vt. 13ve·'al-ya·dam cheil tza·va she·losh me·'o·vt e·lef ve·shiv·'at a·la·fim va·cha·mesh me·'o·vt, o·v·sei mil·cha·mah be·cho·ach cha·yil; la'·zor lam·me·lech al-ha·'o·v·yev. 14vai·ya·chen la·hem uz·zi·ya·hu le·chol-ha·tza·va ma·gin·nim u·re·ma·chim ve·cho·v·va·'im, ve·shir·yo·no·vt u·ke·sha·to·vt; u·le·'av·nei ke·la·'im. 15vai·ya·'as bi·ru·sha·lim chi·she·vo·no·vt ma·cha·she·vet cho·v·shev lih·yo·vt al-ham·mig·da·lim ve·'al-hap·pin·no·vt, li·ro·v ba·chi·tzim, u·va·'a·va·nim ge·do·lo·vt; vai·ye·tze she·mov ad-le·me·ra·cho·vk, ki-hif·li le·he·'a·zer ad ki-cha·zak.

16u·che·chez·ka·tov ga·vah lib·bov ad-le·hash·chit, vai·yim·'al ba·shem e·lo·hav; vai·ya·vo el-hei·chal ha·shem, le·hak·tir al-miz·bach hak·ke·to·ret. 17vai·ya·vo a·cha·rav a·zar·ya·hu hak·ko·hen; ve·'im·mov ko·ha·nim la·shem she·mo·v·nim be·nei-cha·yil. 18vai·ya·'am·du al-uz·zi·ya·hu ham·me·lech vai·yo·me·ru lov lo-le·cha uz·zi·ya·hu le·hak·tir la·shem, ki lak·ko·ha·nim be·nei-a·ha·ron ham·kud·da·shim le·hak·tir; tze min-ham·mik·dash ki ma·'al·ta, ve·lo-le·cha le·cha·vo·vd me·ha·shem e·lo·him. 19vai·yiz·'af uz·zi·ya·hu, u·ve·ya·dov mik·te·ret le·hak·tir; u·ve·za'·pov im-hak·ko·ha·nim ve·ha·tza·ra·'at za·re·chah ve·mitz·chov lif·nei hak·ko·ha·nim be·veit ha·shem, me·'al le·miz·bach hak·ke·to·ret. 20vai·yi·fen e·lav a·zar·ya·hu cho·hen ha·rosh ve·chol-hak·ko·ha·nim ve·hin·neh-hu me·tzo·ra be·mitz·chov, vai·yav·hi·lu·hu mi·sham; ve·gam-hu nid·chaf la·tzet, ki nig·ge·'ov ha·shem. 21vay·hi uz·zi·ya·hu ham·me·lech me·tzo·ra ad-yo·vm mo·v·tov vai·ye·shev beit ha·cha·fe·shut ch ha·cha·fe·shit k me·tzo·ra, ki nig·zar mib·beit ha·shem; ve·yo·v·tam be·nov al-beit ham·me·lech, sho·v·fet et-am ha·'a·retz.

22ve·ye·ter div·rei uz·zi·ya·hu, ha·ri·sho·nim ve·ha·'a·cha·ro·nim; ka·tav ye·sha'·ya·hu ven-a·mo·vtz han·na·vi. 23vai·yish·kav uz·zi·ya·hu im-a·vo·tav vai·yik·be·ru o·tov im-a·vo·tav bis·deh hak·ke·vu·rah a·sher lam·me·la·chim, ki a·me·ru me·tzo·v·ra hu; vai·yim·loch yo·v·tam be·nov tach·tav. f

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

2 Chronicles 25
Top of Page
Top of Page