B'midvar 21
Numbers 21 WLC
1וישמע הכנעני מלך־ערד ישב הנגב כי בא ישראל דרך האתרים וילחם בישראל וישב ׀ ממנו שבי׃ 2וידר ישראל נדר ליהוה ויאמר אם־נתן תתן את־העם הזה בידי והחרמתי את־עריהם׃ 3וישמע יהוה בקול ישראל ויתן את־הכנעני ויחרם אתהם ואת־עריהם ויקרא שם־המקום חרמה׃ פ

4ויסעו מהר ההר דרך ים־סוף לסבב את־ארץ אדום ותקצר נפש־העם בדרך׃ 5וידבר העם באלהים ובמשה למה העליתנו ממצרים למות במדבר כי אין לחם ואין מים ונפשנו קצה בלחם הקלקל׃

6וישלח יהוה בעם את הנחשים השרפים וינשכו את־העם וימת עם־רב מישראל׃ 7ויבא העם אל־משה ויאמרו חטאנו כי־דברנו ביהוה ובך התפלל אל־יהוה ויסר מעלינו את־הנחש ויתפלל משה בעד העם׃ 8ויאמר יהוה אל־משה עשה לך שרף ושים אתו על־נס והיה כל־הנשוך וראה אתו וחי׃ 9ויעש משה נחש נחשת וישמהו על־הנס והיה אם־נשך הנחש את־איש והביט אל־נחש הנחשת וחי׃

10ויסעו בני ישראל ויחנו באבת׃ 11ויסעו מאבת ויחנו בעיי העברים במדבר אשר על־פני מואב ממזרח השמש׃ 12משם נסעו ויחנו בנחל זרד׃ 13משם נסעו ויחנו מעבר ארנון אשר במדבר היצא מגבול האמרי כי ארנון גבול מואב בין מואב ובין האמרי׃

14על־כן יאמר בספר מלחמת יהוה את־והב בסופה ואת־הנחלים ארנון׃

15ואשד הנחלים אשר נטה לשבת ער ונשען לגבול מואב׃

16ומשם בארה הוא הבאר אשר אמר יהוה למשה אסף את־העם ואתנה להם מים׃ ס

17אז ישיר ישראל את־השירה הזאת עלי באר ענו־לה׃

18באר חפרוה שרים כרוה נדיבי העם במחקק במשענתם וממדבר מתנה׃

19וממתנה נחליאל ומנחליאל במות׃ 20ומבמות הגיא אשר בשדה מואב ראש הפסגה ונשקפה על־פני הישימן׃ פ

21וישלח ישראל מלאכים אל־סיחן מלך־האמרי לאמר׃ 22אעברה בארצך לא נטה בשדה ובכרם לא נשתה מי באר בדרך המלך נלך עד אשר־נעבר גבלך׃ 23ולא־נתן סיחן את־ישראל עבר בגבלו ויאסף סיחן את־כל־עמו ויצא לקראת ישראל המדברה ויבא יהצה וילחם בישראל׃ 24ויכהו ישראל לפי־חרב ויירש את־ארצו מארנן עד־יבק עד־בני עמון כי עז גבול בני עמון׃ 25ויקח ישראל את כל־הערים האלה וישב ישראל בכל־ערי האמרי בחשבון ובכל־בנתיה׃ 26כי חשבון עיר סיחן מלך האמרי הוא והוא נלחם במלך מואב הראשון ויקח את־כל־ארצו מידו עד־ארנן׃

27על־כן יאמרו המשלים באו חשבון תבנה ותכונן עיר סיחון׃

28כי־אש יצאה מחשבון להבה מקרית סיחן אכלה ער מואב בעלי במות ארנן׃

29אוי־לך מואב אבדת עם־כמוש נתן בניו פליטם ובנתיו בשבית למלך אמרי סיחון׃

30ונירם אבד חשבון עד־דיבון ונשים עד־נפח אשר עד־מידבא׃

31וישב ישראל בארץ האמרי׃ 32וישלח משה לרגל את־יעזר וילכדו בנתיה [ויירש כ] (ויורש ק) את־האמרי אשר־שם׃

33ויפנו ויעלו דרך הבשן ויצא עוג מלך־הבשן לקראתם הוא וכל־עמו למלחמה אדרעי׃ 34ויאמר יהוה אל־משה אל־תירא אתו כי בידך נתתי אתו ואת־כל־עמו ואת־ארצו ועשית לו כאשר עשית לסיחן מלך האמרי אשר יושב בחשבון׃ 35ויכו אתו ואת־בניו ואת־כל־עמו עד־בלתי השאיר־לו שריד ויירשו את־ארצו׃

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Numbers 20
Top of Page
Top of Page