Yehoshua 15
Joshua 15 WLC
1ויהי הגורל למטה בני יהודה למשפחתם אל־גבול אדום מדבר־צן נגבה מקצה תימן׃ 2ויהי להם גבול נגב מקצה ים המלח מן־הלשן הפנה נגבה׃ 3ויצא אל־מנגב למעלה עקרבים ועבר צנה ועלה מנגב לקדש ברנע ועבר חצרון ועלה אדרה ונסב הקרקעה׃ 4ועבר עצמונה ויצא נחל מצרים [והיה כ] (והיו ק) תצאות הגבול ימה זה־יהיה לכם גבול נגב׃ 5וגבול קדמה ים המלח עד־קצה הירדן וגבול לפאת צפונה מלשון הים מקצה הירדן׃ 6ועלה הגבול בית חגלה ועבר מצפון לבית הערבה ועלה הגבול אבן בהן בן־ראובן׃ 7ועלה הגבול ׀ דברה מעמק עכור וצפונה פנה אל־הגלגל אשר־נכח למעלה אדמים אשר מנגב לנחל ועבר הגבול אל־מי־עין שמש והיו תצאתיו אל־עין רגל׃ 8ועלה הגבול גי בן־הנם אל־כתף היבוסי מנגב היא ירושלם ועלה הגבול אל־ראש ההר אשר על־פני גי־הנם ימה אשר בקצה עמק־רפאים צפנה׃ 9ותאר הגבול מראש ההר אל־מעין מי נפתוח ויצא אל־ערי הר־עפרון ותאר הגבול בעלה היא קרית יערים׃ 10ונסב הגבול מבעלה ימה אל־הר שעיר ועבר אל־כתף הר־יערים מצפונה היא כסלון וירד בית־שמש ועבר תמנה׃ 11ויצא הגבול אל־כתף עקרון צפונה ותאר הגבול שכרונה ועבר הר־הבעלה ויצא יבנאל והיו תצאות הגבול ימה׃ 12וגבול ים הימה הגדול וגבול זה גבול בני־יהודה סביב למשפחתם׃

13ולכלב בן־יפנה נתן חלק בתוך בני־יהודה אל־פי יהוה ליהושע את־קרית ארבע אבי הענק היא חברון׃ 14וירש משם כלב את־שלושה בני הענק את־ששי ואת־אחימן ואת־תלמי ילידי הענק׃ 15ויעל משם אל־ישבי דבר ושם־דבר לפנים קרית־ספר׃ 16ויאמר כלב אשר־יכה את־קרית־ספר ולכדה ונתתי לו את־עכסה בתי לאשה׃ 17וילכדה עתניאל בן־קנז אחי כלב ויתן־לו את־עכסה בתו לאשה׃ 18ויהי בבואה ותסיתהו לשאול מאת־אביה שדה ותצנח מעל החמור ויאמר־לה כלב מה־לך׃ 19ותאמר תנה־לי ברכה כי ארץ הנגב נתתני ונתתה לי גלת מים ויתן־לה את גלת עליות ואת גלת תחתיות׃ פ

20זאת נחלת מטה בני־יהודה למשפחתם׃

21ויהיו הערים מקצה למטה בני־יהודה אל־גבול אדום בנגבה קבצאל ועדר ויגור׃ 22וקינה ודימונה ועדעדה׃ 23וקדש וחצור ויתנן׃ 24זיף וטלם ובעלות׃ 25וחצור ׀ חדתה וקריות חצרון היא חצור׃ 26אמם ושמע ומולדה׃ 27וחצר גדה וחשמון ובית פלט׃ 28וחצר שועל ובאר שבע ובזיותיה׃ 29בעלה ועיים ועצם׃ 30ואלתולד וכסיל וחרמה׃ 31וצקלג ומדמנה וסנסנה׃ 32ולבאות ושלחים ועין ורמון כל־ערים עשרים ותשע וחצריהן׃ ס

33בשפלה אשתאול וצרעה ואשנה׃ 34וזנוח ועין גנים תפוח והעינם׃ 35ירמות ועדלם שוכה ועזקה׃ 36ושערים ועדיתים והגדרה וגדרתים ערים ארבע־עשרה וחצריהן׃

37צנן וחדשה ומגדל־גד׃ 38ודלען והמצפה ויקתאל׃ 39לכיש ובצקת ועגלון׃ 40וכבון ולחמס וכתליש׃ 41וגדרות בית־דגון ונעמה ומקדה ערים שש־עשרה וחצריהן׃ ס

42לבנה ועתר ועשן׃ 43ויפתח ואשנה ונציב׃ 44וקעילה ואכזיב ומראשה ערים תשע וחצריהן׃

45עקרון ובנתיה וחצריה׃ 46מעקרון וימה כל אשר־על־יד אשדוד וחצריהן׃

47אשדוד בנותיה וחצריה עזה בנותיה וחצריה עד־נחל מצרים והים [הגבול כ] (הגדול ק) וגבול׃ ס

48ובהר שמיר ויתיר ושוכה׃ 49ודנה וקרית־סנה היא דבר׃ 50וענב ואשתמה וענים׃ 51וגשן וחלן וגלה ערים אחת־עשרה וחצריהן׃

52ארב ורומה ואשען׃ 53[וינים כ] (וינום ק) ובית־תפוח ואפקה׃ 54וחמטה וקרית ארבע היא חברון וציער ערים תשע וחצריהן׃ ס

55מעון ׀ כרמל וזיף ויוטה׃ 56ויזרעאל ויקדעם וזנוח׃ 57הקין גבעה ותמנה ערים עשר וחצריהן׃

58חלחול בית־צור וגדור׃ 59ומערת ובית־ענות ואלתקן ערים שש וחצריהן׃

60קרית־בעל היא קרית יערים והרבה ערים שתים וחצריהן׃ ס

61במדבר בית הערבה מדין וסככה׃ 62והנבשן ועיר־המלח ועין גדי ערים שש וחצריהן׃

63ואת־היבוסי יושבי ירושלם לא־ [יוכלו כ] (יכלו ק) בני־יהודה להורישם וישב היבוסי את־בני יהודה בירושלם עד היום הזה׃ פ

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Joshua 14
Top of Page
Top of Page