Yesha'yah 41
Isaiah 41 WLC
1החרישו אלי איים ולאמים יחליפו כח יגשו אז ידברו יחדו למשפט נקרבה׃

2מי העיר ממזרח צדק יקראהו לרגלו יתן לפניו גוים ומלכים ירד יתן כעפר חרבו כקש נדף קשתו׃

3ירדפם יעבור שלום ארח ברגליו לא יבוא׃

4מי־פעל ועשה קרא הדרות מראש אני יהוה ראשון ואת־אחרנים אני־הוא׃

5ראו איים וייראו קצות הארץ יחרדו קרבו ויאתיון׃

6איש את־רעהו יעזרו ולאחיו יאמר חזק׃

7ויחזק חרש את־צרף מחליק פטיש את־הולם פעם אמר לדבק טוב הוא ויחזקהו במסמרים לא ימוט׃ ס

8ואתה ישראל עבדי יעקב אשר בחרתיך זרע אברהם אהבי׃

9אשר החזקתיך מקצות הארץ ומאציליה קראתיך ואמר לך עבדי־אתה בחרתיך ולא מאסתיך׃

10אל־תירא כי עמך־אני אל־תשתע כי־אני אלהיך אמצתיך אף־עזרתיך אף־תמכתיך בימין צדקי׃

11הן יבשו ויכלמו כל הנחרים בך יהיו כאין ויאבדו אנשי ריבך׃

12תבקשם ולא תמצאם אנשי מצתך יהיו כאין וכאפס אנשי מלחמתך׃

13כי אני יהוה אלהיך מחזיק ימינך האמר לך אל־תירא אני עזרתיך׃ ס

14אל־תיראי תולעת יעקב מתי ישראל אני עזרתיך נאם־יהוה וגאלך קדוש ישראל׃

15הנה שמתיך למורג חרוץ חדש בעל פיפיות תדוש הרים ותדק וגבעות כמץ תשים׃

16תזרם ורוח תשאם וסערה תפיץ אותם ואתה תגיל ביהוה בקדוש ישראל תתהלל׃ פ

17העניים והאביונים מבקשים מים ואין לשונם בצמא נשתה אני יהוה אענם אלהי ישראל לא אעזבם׃

18אפתח על־שפיים נהרות ובתוך בקעות מעינות אשים מדבר לאגם־מים וארץ ציה למוצאי מים׃

19אתן במדבר ארז שטה והדס ועץ שמן אשים בערבה ברוש תדהר ותאשור יחדו׃

20למען יראו וידעו וישימו וישכילו יחדו כי יד־יהוה עשתה זאת וקדוש ישראל בראה׃ פ

21קרבו ריבכם יאמר יהוה הגישו עצמותיכם יאמר מלך יעקב׃

22יגישו ויגידו לנו את אשר תקרינה הראשנות ׀ מה הנה הגידו ונשימה לבנו ונדעה אחריתן או הבאות השמיענו׃

23הגידו האתיות לאחור ונדעה כי אלהים אתם אף־תיטיבו ותרעו ונשתעה [ונרא כ] (ונראה ק) יחדו׃

24הן־אתם מאין ופעלכם מאפע תועבה יבחר בכם׃

25העירותי מצפון ויאת ממזרח־שמש יקרא בשמי ויבא סגנים כמו־חמר וכמו יוצר ירמס־טיט׃

26מי־הגיד מראש ונדעה ומלפנים ונאמר צדיק אף אין־מגיד אף אין משמיע אף אין־שמע אמריכם׃

27ראשון לציון הנה הנם ולירושלם מבשר אתן׃

28וארא ואין איש ומאלה ואין יועץ ואשאלם וישיבו דבר׃

29הן כלם און אפס מעשיהם רוח ותהו נסכיהם׃ פ

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Isaiah 40
Top of Page
Top of Page