Yesha'yah 40
Isaiah 40 WLC
1נחמו נחמו עמי יאמר אלהיכם׃

2דברו על־לב ירושלם וקראו אליה כי מלאה צבאה כי נרצה עונה כי לקחה מיד יהוה כפלים בכל־חטאתיה׃ ס

3קול קורא במדבר פנו דרך יהוה ישרו בערבה מסלה לאלהינו׃

4כל־גיא ינשא וכל־הר וגבעה ישפלו והיה העקב למישור והרכסים לבקעה׃

5ונגלה כבוד יהוה וראו כל־בשר יחדו כי פי יהוה דבר׃ ס

6קול אמר קרא ואמר מה אקרא כל־הבשר חציר וכל־חסדו כציץ השדה׃

7יבש חציר נבל ציץ כי רוח יהוה נשבה בו אכן חציר העם׃

8יבש חציר נבל ציץ ודבר־אלהינו יקום לעולם׃ ס

9על הר־גבה עלי־לך מבשרת ציון הרימי בכח קולך מבשרת ירושלם הרימי אל־תיראי אמרי לערי יהודה הנה אלהיכם׃

10הנה אדני יהוה בחזק יבוא וזרעו משלה לו הנה שכרו אתו ופעלתו לפניו׃

11כרעה עדרו ירעה בזרעו יקבץ טלאים ובחיקו ישא עלות ינהל׃ ס

12מי־מדד בשעלו מים ושמים בזרת תכן וכל בשלש עפר הארץ ושקל בפלס הרים וגבעות במאזנים׃

13מי־תכן את־רוח יהוה ואיש עצתו יודיענו׃

14את־מי נועץ ויבינהו וילמדהו בארח משפט וילמדהו דעת ודרך תבונות יודיענו׃

15הן גוים כמר מדלי וכשחק מאזנים נחשבו הן איים כדק יטול׃

16ולבנון אין די בער וחיתו אין די עולה׃ ס

17כל־הגוים כאין נגדו מאפס ותהו נחשבו־לו׃

18ואל־מי תדמיון אל ומה־דמות תערכו לו׃

19הפסל נסך חרש וצרף בזהב ירקענו ורתקות כסף צורף׃

20המסכן תרומה עץ לא־ירקב יבחר חרש חכם יבקש־לו להכין פסל לא ימוט׃

21הלוא תדעו הלוא תשמעו הלוא הגד מראש לכם הלוא הבינתם מוסדות הארץ׃

22הישב על־חוג הארץ וישביה כחגבים הנוטה כדק שמים וימתחם כאהל לשבת׃

23הנותן רוזנים לאין שפטי ארץ כתהו עשה׃

24אף בל־נטעו אף בל־זרעו אף בל־שרש בארץ גזעם וגם־נשף בהם ויבשו וסערה כקש תשאם׃ ס

25ואל־מי תדמיוני ואשוה יאמר קדוש׃

26שאו־מרום עיניכם וראו מי־ברא אלה המוציא במספר צבאם לכלם בשם יקרא מרב אונים ואמיץ כח איש לא נעדר׃ ס

27למה תאמר יעקב ותדבר ישראל נסתרה דרכי מיהוה ומאלהי משפטי יעבור׃

28הלוא ידעת אם־לא שמעת אלהי עולם ׀ יהוה בורא קצות הארץ לא ייעף ולא ייגע אין חקר לתבונתו׃

29נתן ליעף כח ולאין אונים עצמה ירבה׃

30ויעפו נערים ויגעו ובחורים כשול יכשלו׃

31וקוי יהוה יחליפו כח יעלו אבר כנשרים ירוצו ולא ייגעו ילכו ולא ייעפו׃ פ

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Isaiah 39
Top of Page
Top of Page