Devarim 33
Deuteronomy 33 WLC
1וזאת הברכה אשר ברך משה איש האלהים את־בני ישראל לפני מותו׃

2ויאמר יהוה מסיני בא וזרח משעיר למו הופיע מהר פארן ואתה מרבבת קדש מימינו [אשדת כ] (אש ק) (דת ק) למו׃

3אף חבב עמים כל־קדשיו בידך והם תכו לרגלך ישא מדברתיך׃

4תורה צוה־לנו משה מורשה קהלת יעקב׃

5ויהי בישרון מלך בהתאסף ראשי עם יחד שבטי ישראל׃

6יחי ראובן ואל־ימת ויהי מתיו מספר׃ ס

7וזאת ליהודה ויאמר שמע יהוה קול יהודה ואל־עמו תביאנו ידיו רב לו ועזר מצריו תהיה׃ ס

8וללוי אמר תמיך ואוריך לאיש חסידך אשר נסיתו במסה תריבהו על־מי מריבה׃

9האמר לאביו ולאמו לא ראיתיו ואת־אחיו לא הכיר ואת־ [בנו כ] (בניו ק) לא ידע כי שמרו אמרתך ובריתך ינצרו׃

10יורו משפטיך ליעקב ותורתך לישראל ישימו קטורה באפך וכליל על־מזבחך׃

11ברך יהוה חילו ופעל ידיו תרצה מחץ מתנים קמיו ומשנאיו מן־יקומון׃ ס

12לבנימן אמר ידיד יהוה ישכן לבטח עליו חפף עליו כל־היום ובין כתיפיו שכן׃ ס

13וליוסף אמר מברכת יהוה ארצו ממגד שמים מטל ומתהום רבצת תחת׃

14וממגד תבואת שמש וממגד גרש ירחים׃

15ומראש הררי־קדם וממגד גבעות עולם׃

16וממגד ארץ ומלאה ורצון שכני סנה תבואתה לראש יוסף ולקדקד נזיר אחיו׃

17בכור שורו הדר לו וקרני ראם קרניו בהם עמים ינגח יחדו אפסי־ארץ והם רבבות אפרים והם אלפי מנשה׃ ס

18ולזבולן אמר שמח זבולן בצאתך ויששכר באהליך׃

19עמים הר־יקראו שם יזבחו זבחי־צדק כי שפע ימים יינקו ושפוני טמוני חול׃ ס

20ולגד אמר ברוך מרחיב גד כלביא שכן וטרף זרוע אף־קדקד׃

21וירא ראשית לו כי־שם חלקת מחקק ספון ויתא ראשי עם צדקת יהוה עשה ומשפטיו עם־ישראל׃ ס

22ולדן אמר דן גור אריה יזנק מן־הבשן׃

23ולנפתלי אמר נפתלי שבע רצון ומלא ברכת יהוה ים ודרום ירשה׃ ס

24ולאשר אמר ברוך מבנים אשר יהי רצוי אחיו וטבל בשמן רגלו׃

25ברזל ונחשת מנעליך וכימיך דבאך׃

26אין כאל ישרון רכב שמים בעזרך ובגאותו שחקים׃

27מענה אלהי קדם ומתחת זרעת עולם ויגרש מפניך אויב ויאמר השמד׃

28וישכן ישראל בטח בדד עין יעקב אל־ארץ דגן ותירוש אף־שמיו יערפו טל׃

29אשריך ישראל מי כמוך עם נושע ביהוה מגן עזרך ואשר־חרב גאותך ויכחשו איביך לך ואתה על־במותימו תדרך׃ ס

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Deuteronomy 32
Top of Page
Top of Page