Devarim 34
Deuteronomy 34 WLC
1ויעל משה מערבת מואב אל־הר נבו ראש הפסגה אשר על־פני ירחו ויראהו יהוה את־כל־הארץ את־הגלעד עד־דן׃ 2ואת כל־נפתלי ואת־ארץ אפרים ומנשה ואת כל־ארץ יהודה עד הים האחרון׃ 3ואת־הנגב ואת־הככר בקעת ירחו עיר התמרים עד־צער׃ 4ויאמר יהוה אליו זאת הארץ אשר נשבעתי לאברהם ליצחק וליעקב לאמר לזרעך אתננה הראיתיך בעיניך ושמה לא תעבר׃ 5וימת שם משה עבד־יהוה בארץ מואב על־פי יהוה׃ 6ויקבר אתו בגי בארץ מואב מול בית פעור ולא־ידע איש את־קברתו עד היום הזה׃ 7ומשה בן־מאה ועשרים שנה במתו לא־כהתה עינו ולא־נס לחה׃ 8ויבכו בני ישראל את־משה בערבת מואב שלשים יום ויתמו ימי בכי אבל משה׃

9ויהושע בן־נון מלא רוח חכמה כי־סמך משה את־ידיו עליו וישמעו אליו בני־ישראל ויעשו כאשר צוה יהוה את־משה׃ 10ולא־קם נביא עוד בישראל כמשה אשר ידעו יהוה פנים אל־פנים׃ 11לכל־האתות והמופתים אשר שלחו יהוה לעשות בארץ מצרים לפרעה ולכל־עבדיו ולכל־ארצו׃ 12ולכל היד החזקה ולכל המורא הגדול אשר עשה משה לעיני כל־ישראל׃

Hebrew OT: WLC (Consonants Only)

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub
Deuteronomy 33
Top of Page
Top of Page