PROS ROMAIOUS 14
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1ton de asthenounta tē pistei proslambanesthe mē eis diakriseis dialogismōn 2os men pisteuei phagein panta o de asthenōn lachana esthiei 3o esthiōn ton mē esthionta mē exoutheneitō o de mē esthiōn ton esthionta mē krinetō o theos gar auton proselabeto 4su tis ei o krinōn allotrion oiketēn tō idiō kuriō stēkei ē piptei stathēsetai de dunatei gar o kurios stēsai auton

5os men [gar] krinei ēmeran par ēmeran os de krinei pasan ēmeran ekastos en tō idiō noi plērophoreisthō 6o phronōn tēn ēmeran kuriō phronei kai o esthiōn kuriō esthiei eucharistei gar tō theō kai o mē esthiōn kuriō ouk esthiei kai eucharistei tō theō 7oudeis gar ēmōn eautō zē kai oudeis eautō apothnēskei 8ean te gar zōmen tō kuriō zōmen ean te apothnēskōmen tō kuriō apothnēskomen ean te oun zōmen ean te apothnēskōmen tou kuriou esmen 9eis touto gar christos apethanen kai ezēsen ina kai nekrōn kai zōntōn kurieusē

10su de ti krineis ton adelphon sou ē kai su ti exoutheneis ton adelphon sou pantes gar parastēsometha tō bēmati tou theou

11gegraptai gar zō egō legei kurios oti emoi kampsei pan gonu kai pasa glōssa exomologēsetai tō theō

12ara [oun] ekastos ēmōn peri eautou logon dōsei [tō theō]

13mēketi oun allēlous krinōmen alla touto krinate mallon to mē tithenai proskomma tō adelphō ē skandalon 14oida kai pepeismai en kuriō iēsou oti ouden koinon di eautou ei mē tō logizomenō ti koinon einai ekeinō koinon 15ei gar dia brōma o adelphos sou lupeitai ouketi kata agapēn peripateis mē tō brōmati sou ekeinon apollue uper ou christos apethanen 16mē blasphēmeisthō oun umōn to agathon 17ou gar estin ē basileia tou theou brōsis kai posis alla dikaiosunē kai eirēnē kai chara en pneumati agiō 18o gar en toutō douleuōn tō christō euarestos tō theō kai dokimos tois anthrōpois 19ara oun ta tēs eirēnēs diōkōmen kai ta tēs oikodomēs tēs eis allēlous 20mē eneken brōmatos katalue to ergon tou theou panta men kathara alla kakon tō anthrōpō tō dia proskommatos esthionti 21kalon to mē phagein krea mēde piein oinon mēde en ō o adelphos sou proskoptei 22su pistin ēn echeis kata seauton eche enōpion tou theou makarios o mē krinōn eauton en ō dokimazei 23o de diakrinomenos ean phagē katakekritai oti ouk ek pisteōs pan de o ouk ek pisteōs amartia estin

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

Romans 13
Top of Page
Top of Page