PROS ROMAIOUS 15
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1opheilomen de ēmeis oi dunatoi ta asthenēmata tōn adunatōn bastazein kai mē eautois areskein 2ekastos ēmōn tō plēsion aresketō eis to agathon pros oikodomēn 3kai gar o christos ouch eautō ēresen alla kathōs gegraptai oi oneidismoi tōn oneidizontōn se epepesan ep eme 4osa gar proegraphē [panta] eis tēn ēmeteran didaskalian egraphē ina dia tēs upomonēs kai dia tēs paraklēseōs tōn graphōn tēn elpida echōmen 5o de theos tēs upomonēs kai tēs paraklēseōs dōē umin to auto phronein en allēlois kata christon iēsoun 6ina omothumadon en eni stomati doxazēte ton theon kai patera tou kuriou ēmōn iēsou christou

7dio proslambanesthe allēlous kathōs kai o christos proselabeto ēmas eis doxan tou theou

8legō gar christon diakonon gegenēsthai peritomēs uper alētheias theou eis to bebaiōsai tas epangelias tōn paterōn

9ta de ethnē uper eleous doxasai ton theon kathōs gegraptai dia touto exomologēsomai soi en ethnesin kai tō onomati sou psalō

10kai palin legei euphranthēte ethnē meta tou laou autou

11kai palin aineite panta ta ethnē ton kurion kai epainesatōsan auton pantes oi laoi

12kai palin ēsaias legei estai ē riza tou iessai kai o anistamenos archein ethnōn ep autō ethnē elpiousin

13o de theos tēs elpidos plērōsai umas pasēs charas kai eirēnēs en tō pisteuein eis to perisseuein umas en tē elpidi en dunamei pneumatos agiou

14pepeismai de adelphoi mou kai autos egō peri umōn oti kai autoi mestoi este agathōsunēs peplērōmenoi pasēs tēs gnōseōs dunamenoi kai allēlous nouthetein 15 tolmēroterōs de egrapsa umin apo merous ōs epanamimnēskōn umas dia tēn charin tēn dotheisan moi apo tou theou 16eis to einai me leitourgon christou iēsou eis ta ethnē ierourgounta to euangelion tou theou ina genētai ē prosphora tōn ethnōn euprosdektos ēgiasmenē en pneumati agiō 17echō oun [tēn] kauchēsin en christō iēsou ta pros ton theon 18ou gar tolmēsō ti lalein ōn ou kateirgasato christos di emou eis upakoēn ethnōn logō kai ergō 19en dunamei sēmeiōn kai teratōn en dunamei pneumatos [agiou] ōste me apo ierousalēm kai kuklō mechri tou illurikou peplērōkenai to euangelion tou christou 20outōs de philotimoumenon euangelizesthai ouch opou ōnomasthē christos ina mē ep allotrion themelion oikodomō

21alla kathōs gegraptai opsontai ois ouk anēngelē peri autou kai oi ouk akēkoasin sunēsousin

22dio kai enekoptomēn ta polla tou elthein pros umas

23nuni de mēketi topon echōn en tois klimasin toutois epipothian de echōn tou elthein pros umas apo ikanōn etōn 24ōs an poreuōmai eis tēn spanian elpizō gar diaporeuomenos theasasthai umas kai uph umōn propemphthēnai ekei ean umōn prōton apo merous emplēsthō 25nuni de poreuomai eis ierousalēm diakonōn tois agiois 26eudokēsan gar makedonia kai achaia koinōnian tina poiēsasthai eis tous ptōchous tōn agiōn tōn en ierousalēm 27eudokēsan gar kai opheiletai eisin autōn ei gar tois pneumatikois autōn ekoinōnēsan ta ethnē opheilousin kai en tois sarkikois leitourgēsai autois 28touto oun epitelesas kai sphragisamenos autois ton karpon touton apeleusomai di umōn eis spanian 29oida de oti erchomenos pros umas en plērōmati eulogias christou eleusomai

30parakalō de umas [adelphoi] dia tou kuriou ēmōn iēsou christou kai dia tēs agapēs tou pneumatos sunagōnisasthai moi en tais proseuchais uper emou pros ton theon 31ina rusthō apo tōn apeithountōn en tē ioudaia kai ē diakonia mou ē eis ierousalēm euprosdektos tois agiois genētai 32ina en chara elthōn pros umas dia thelēmatos theou sunanapausōmai umin 33o de theos tēs eirēnēs meta pantōn umōn amēn

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

Romans 14
Top of Page
Top of Page