PROS ROMAIOUS 1
Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

1paulos doulos iēsou christou klētos apostolos aphōrismenos eis euangelion theou 2o proepēngeilato dia tōn prophētōn autou en graphais agiais 3peri tou uiou autou tou genomenou ek spermatos dauid kata sarka 4tou oristhentos uiou theou en dunamei kata pneuma agiōsunēs ex anastaseōs nekrōn iēsou christou tou kuriou ēmōn 5di ou elabomen charin kai apostolēn eis upakoēn pisteōs en pasin tois ethnesin uper tou onomatos autou 6en ois este kai umeis klētoi iēsou christou

7pasin tois ousin en rōmē agapētois theou klētois agiois charis umin kai eirēnē apo theou patros ēmōn kai kuriou iēsou christou

8prōton men eucharistō tō theō mou dia iēsou christou peri pantōn umōn oti ē pistis umōn katangelletai en olō tō kosmō 9martus gar mou estin o theos ō latreuō en tō pneumati mou en tō euangeliō tou uiou autou ōs adialeiptōs mneian umōn poioumai 10pantote epi tōn proseuchōn mou deomenos ei pōs ēdē pote euodōthēsomai en tō thelēmati tou theou elthein pros umas 11epipothō gar idein umas ina ti metadō charisma umin pneumatikon eis to stērichthēnai umas 12touto de estin sumparaklēthēnai en umin dia tēs en allēlois pisteōs umōn te kai emou 13ou thelō de umas agnoein adelphoi oti pollakis proethemēn elthein pros umas kai ekōluthēn achri tou deuro ina tina karpon schō kai en umin kathōs kai en tois loipois ethnesin 14ellēsin te kai barbarois sophois te kai anoētois opheiletēs eimi 15outōs to kat eme prothumon kai umin tois en rōmē euangelisasthai

16ou gar epaischunomai to euangelion dunamis gar theou estin eis sōtērian panti tō pisteuonti ioudaiō te [prōton] kai ellēni 17dikaiosunē gar theou en autō apokaluptetai ek pisteōs eis pistin kathōs gegraptai o de dikaios ek pisteōs zēsetai

18apokaluptetai gar orgē theou ap ouranou epi pasan asebeian kai adikian anthrōpōn tōn tēn alētheian en adikia katechontōn 19dioti to gnōston tou theou phaneron estin en autois o theos gar autois ephanerōsen 20ta gar aorata autou apo ktiseōs kosmou tois poiēmasin nooumena kathoratai ē te aidios autou dunamis kai theiotēs eis to einai autous anapologētous 21dioti gnontes ton theon ouch ōs theon edoxasan ē ēucharistēsan all emataiōthēsan en tois dialogismois autōn kai eskotisthē ē asunetos autōn kardia 22phaskontes einai sophoi emōranthēsan 23kai ēllaxan tēn doxan tou aphthartou theou en omoiōmati eikonos phthartou anthrōpou kai peteinōn kai tetrapodōn kai erpetōn

24dio paredōken autous o theos en tais epithumiais tōn kardiōn autōn eis akatharsian tou atimazesthai ta sōmata autōn en autois 25oitines metēllaxan tēn alētheian tou theou en tō pseudei kai esebasthēsan kai elatreusan tē ktisei para ton ktisanta os estin eulogētos eis tous aiōnas amēn

26dia touto paredōken autous o theos eis pathē atimias ai te gar thēleiai autōn metēllaxan tēn phusikēn chrēsin eis tēn para phusin 27omoiōs te kai oi arsenes aphentes tēn phusikēn chrēsin tēs thēleias exekauthēsan en tē orexei autōn eis allēlous arsenes en arsesin tēn aschēmosunēn katergazomenoi kai tēn antimisthian ēn edei tēs planēs autōn en eautois apolambanontes

28kai kathōs ouk edokimasan ton theon echein en epignōsei paredōken autous o theos eis adokimon noun poiein ta mē kathēkonta 29peplērōmenous pasē adikia ponēria pleonexia kakia mestous phthonou phonou eridos dolou kakoētheias psithuristas 30katalalous theostugeis ubristas uperēphanous alazonas epheuretas kakōn goneusin apeitheis 31asunetous asunthetous astorgous aneleēmonas 32oitines to dikaiōma tou theou epignontes oti oi ta toiauta prassontes axioi thanatou eisin ou monon auta poiousin alla kai suneudokousin tois prassousin

Greek NT: Westcott/Hort Transliterated

Bible Hub

Acts 28
Top of Page
Top of Page