2 Timothy 4
Uma New Testament
1Timotius! Paresa' -ku toi ku'uli' ngkai nono-ku mpu'u. Rata mpai' tempo-na Pue' Yesus rata nculii' jadi' Magau' hi dunia' toi, pai' -i mpohurai kara-kara hawe'ea tauna, lompe' to tuwu' -pidi, lompe' to mate-ramo. Toe pai' hi rala hanga' Alata'ala pai' Kristus Yesus kuparesai' -ko: 2Parata-mi Lolita Alata'ala. Kana sadia-ko mpoparata Lolita-na hi tempo to lompe' ba hi tempo to dada'a. Ewa-ra to mpokeni tudui' to sala', tagi-ra to dada'a po'ingku-ra, apui nono-ra bona lompe' po'ingku-ra. Mosabara ncuu-ko mpotudui' -ra. 3Apa' rata mpai' tempo-na, uma-rapa dota mpe'epei tudui' to makono. Mpopali' -ra wori' guru to mpotudui' -ra lolita to mpakagoe' nono-ra, bona ma'ala-ra mpotuku' kahinaa nono-ra moto. 4Mengkawongo-ra ane mpo'epe-ra tudui' to makono, pai' rata'a tilinga-ra ane mpo'epe-ra tudui' to ratamangko-wadi. 5Toe pai' kuparesai' -ko Timotius: pakanoto nono-nu bona sadia-ko nau' napa-napa-mi to jadi', ntaha-ko mpokolo kaparia, mobago-ko mpopalele Kareba Lompe' hi tauna to ko'ia mpo'epei, posipolea hawe'ea pobago to nawai' -koko Pue'.

6Kuwai' -ko paresa' -ku toi, apa' ku'inca uma-apa mahae hi dunia' toi, neo' rata-mi ioa' -ku. Pai' ane rapatehi-apa mpai', kutonu katuwu' -ku toi hi Alata'ala, hewa pepue' -ku hi Hi'a. 7Kutuku' lompe' -mi ohea to napakatantu-ka Pue'. Kuposipolea-mi pobago-ku. Uma mogego' pepangala' -ku duu' hi ka'omea-na. 8Jadi' hewa toe lau, rodo-mi parasee pedagia-ku hi suruga, apa' kutuku' -mi konoa Pue'. Nawai' -a parasee toe hi Eo Kiama, nto'u napohurai kara-kara hawe'ea tauna hante kanoa' -noa' -na. Pai' uma muntu' aku' -wadi to mporata parasee toe-e. Nawai' wo'o-ra hawe'ea tauna to mpoka'ahi' -i pai' to mpopea karata-na nculii'.

9Timotius, kuperapi' bona sohi' -ko tumai mpencuai' -a. 10Apa' neo' uma-pi hema to mpo'emai' -a hi rei. Demas, napalahii-ama-kuna, apa' mpokahina-i katuwu' -na hi dunia' toi. Hilou-i hi Tesalonika. Ane Kreskes, hilou-i hi Galatia. Titus hilou hi Dalmatia. 11Muntu' Lukas-damo to hi rehe'i dohe-ku. Ane tumai-ko mpai', taraliu-ka-kuwo Markus nupo'ema' -i tumai dohe-nu, apa' ma'ala-i mpongawa' -a hi rala bago-ku. 12Tikhikus kuhubui tilou hi Efesus. 13Kuperapi' wo'o bona nukeni-ka-kuwo baju lengi' -ku, to kubahaka hi ngata Troas hi tomi Karpus. Keni wo'o buku-ku to hi retu. To kuparaluu mpu'u, buku to rababehi ngkai kuliba. 14 15Mo'inga' -ko hi Aleksander, topante mpobabehi rewa ngkai ngkala tetui, apa' na'ewa mpu'u-ta bona neo' ria tauna to mpopangala' tudui' -ta. Wori' gau' -na to dada'a hi aku'. Pue' moto mpai' mpohiwili-ki gau' -na.

16Lomo' rapohurai kara-kara-ku wengi, uma-pi haduaa to tono' hi aku'. Rapalahii omea-ama-kuna. Mekakae-a hi Pue' bona neo' napehawai kehi-ra toe. 17Aga nau' uma ria doo-ku to mpodohei-a, Pue' tida oa' mpodohei-a. Nawai' -a karohoa mpohudu bago-ku mpopalele Kareba Lompe', bona hawe'ea tauna to bela-ra to Yahudi ma'ala mpo'epe. Ka'omea-na, nabahaka-a ngkai pale-ra to doko' mpopatehi-a. 18Wae wo'o mpai' to jadi' tempo toi. Nau' ba rapatehi mpu'u-a mpai', Pue' bate mpobahaka-a ngkai hawe'ea to dada'a, pai' nakeni-a mesua' hi rala Kamagaua' -na hi suruga hante uma kura' napa-napa. Tapomobohe-mi hanga' -na duu' kahae-hae-na. Amin!

19Parata-ka-kuwo tabe-ku hi Priska pai' Akwila, pai' hi ompi' -na Onesiforus. 20Erastus, ria-i-pidi hi ngata Korintus. Trofimus kupalahii hi Miletus apa' peda' -i. 21Nupesahui-e' tumai kako'ia-na rata tempo lengi'! Wori' tabe ngkai hira' Ebulus, Pudes, Linus pai' Klaudia, pai' ngkai hawe'ea ompi' hampepangalaa' to hi rehe'i.

22Pue' mpodohei-ko, Timotius. Pai' Pue' mpogane' -koi omea. Hudu rei.The New Testament in Uma. Central Sulawest, Indonesia. Copyright (c) 1996, Indonesian Bible Society. Released for non-profit scholarly and personal use. Not to be sold for profit.

Bible Hub

2 Timothy 3
Top of Page
Top of Page