2 Timothy 3
Uma New Testament
1Bona nu'inca, hi eo-eo to tumai, susa' katuwu' -ta hi dunia' toi, apa' dada'a lia gau' manusia'. 2Apa' wori' mpai' tauna to mpoka'ahi' woto-ra moto-wadi, doko' jadi' topo'ua', mpope'une', molangko nono, pai' mporuge' doo-ra. Uma-ra mengkoru hi totu'a-ra, uma ra'incai motarima kasi, uma-ra mposaile' Alata'ala, 3uma-ra ma'ahi', pai' uma-ra dota hintuwu'. Ntora mpotuntui' doo-ra-wadi, uma-ra mpokuasai kahinaa woto-ra moto, seke-ra, pai' -ra mpokahuku' to lompe'. 4Mpopanawu' doo-ra, mekahia' -ra pai' rika' pekiri-ra, mpopeliu kapantea-ra. Uma-ra mpotuku' konoa Alata'ala, mpotuku' kagoea' -ra-wadi. 5Ane gau' to rahilo doo, mpotuku' moto-ra ada agama hewa tauna to mengkoru hi Alata'ala. Tapi' kuasa Alata'ala to ma'ala mpobalii' nono-ra, rasapuaka lau-wadi-rana. Neo' nuposigalo-raka tauna to hewa toe gau' -ra. 6Ria-ra hantongo' to mpokeni tudui' -ra to uma makono hi tomi doo, pai' -ra mpobagiu tobine to lente pepangala' -ra bona tobine toera mpopangala' tudui' -ra. Tobine toera, wori' lia jeko' -ra, pai' wori' nyala kahinaa nono-ra to mpokuasai-ra. 7Doko' mpo'epe tudui' ncuu-ra, aga uma oa' monoto nono-ra mpo'inca tudui' to makono. 8Guru to boa' toera, bengku' pekiri-ra pai' boa' pepangala' -ra, alaa-na Alata'ala mpotulaka-ra. Mpo'ewa-ra tudui' to makono, hewa Yanes pai' Yambres mpo'ewa nabi Musa owi. 9Yanes pai' Yambres toera, topobago-na Firaun to mpo'ewa nabi Musa hante pake' -ra. Aga uma-ra hompe mpo'ewa baraka' Pue' Ala to ria hi nabi Musa. Wae wo'o mpai' to jadi' hi guru to boa' tempo toi. Uma-ra mpai' hompe mpo'ewa tudui' to makono, apa' kawojoa-ra bate incana mpai' hi hawe'ea tauna.

10Aga iko Timotius, apa' mahae-moko mpo'ema' -a, nu'inca lia-mi tudui' -ku pai' kehi-ku pai' patuju tuwu' -ku. Nuhilo moto-mi pepangala' -ku, kamosabara-ku pai' ahi' -ku, pai' kantaha-ku hi rala kasusaa'. 11Nuhilo moto kakupengkatarii-na pebalinai' pai' kasusaa' to mporumpa' -a hi ngata Antiokhia, hi Ikonium pai' hi Listra. Uma mowo pebalinai' toe! Aga Pue' mpobahaka-a ngkai hawe'ea toe lau. 12Bate toe-midi! Hawe'ea tauna to mpotuku' Kristus Yesus pai' to doko' mengkoru hi Alata'ala bate rabalinai'. 13Tapi' tauna to dada'a pai' topebagiu, tampai lau-mi kadada'a kehi-ra. Mpobagiu-ra doo hante tudui' -ra to boa', ntaa' hante hira' wo'o-midi-rawo to tebagiu-e. 14Aga iko Timotius, kana tida-ko ngkakamu tudui' to oti-mi ratudui' -koko pai' to nupangala' mpu'u-mi. Nu'inca kamakono-na tudui' toe, apa' nu'inca kahema-ra to mpotudui' -ko. 15Ngkai kakedia' -nu nu'inca-mi ihi' Buku Tomoroli'. Buku Tomoroli' toe to ma'ala mponotohi nono-ta duu' -na mepangala' -ta hi Kristus Yesus pai' -ta tehore ngkai huku' jeko' -ta. 16Hawe'ea to te'uki' hi rala Buku Tomoroli', ra'uki' hante noto ngkai Alata'ala, pai' ria kalaua-na hi kita'. Hante Buku Tomoroli' kita' ma'ala mpoparata tudui' to makono, mpo'ewa tudui' to sala', mpokolompehii kehi to dada'a, pai' mpotudui' tauna bona monoa' po'ingku-ra. 17Hante Buku Tomoroli', kita' to jadi' topobago Alata'ala rarewai hono', apa' Buku Tomoroli' toe tahenta mpobago butu nyala pobago to lompe'.The New Testament in Uma. Central Sulawest, Indonesia. Copyright (c) 1996, Indonesian Bible Society. Released for non-profit scholarly and personal use. Not to be sold for profit.

Bible Hub

2 Timothy 2
Top of Page
Top of Page