PROS PHILEMONA 1
Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

1paulos desmios christou iēsou kai timotheos o adelphos philēmoni tō agapētō kai sunergō ēmōn 2kai apphia tē adelphē kai archippō tō sustratiōtē ēmōn kai tē kat oikon sou ekklēsia 3charis umin kai eirēnē apo theou patros ēmōn kai kuriou iēsou christou

4eucharistō tō theō mou pantote mneian sou poioumenos epi tōn proseuchōn mou 5akouōn sou tēn agapēn kai tēn pistin ēn echeis {WH: eis } {UBS4: pros } ton kurion iēsoun kai eis pantas tous agious 6opōs ē koinōnia tēs pisteōs sou energēs genētai en epignōsei pantos agathou {WH: [tou] } {UBS4: tou } en ēmin eis christon 7charan gar pollēn eschon kai paraklēsin epi tē agapē sou oti ta splanchna tōn agiōn anapepautai dia sou adelphe

8dio pollēn en christō parrēsian echōn epitassein soi to anēkon 9dia tēn agapēn mallon parakalō toioutos ōn ōs paulos presbutēs nuni de kai desmios christou iēsou

10parakalō se peri tou emou teknou on egennēsa en tois desmois onēsimon 11ton pote soi achrēston nuni de {UBS4: [kai] } soi kai emoi euchrēston 12on anepempsa soi auton tout estin ta ema splanchna 13on egō eboulomēn pros emauton katechein ina uper sou moi diakonē en tois desmois tou euangeliou 14chōris de tēs sēs gnōmēs ouden ēthelēsa poiēsai ina mē ōs kata anankēn to agathon sou ē alla kata ekousion 15tacha gar dia touto echōristhē pros ōran ina aiōnion auton apechēs 16ouketi ōs doulon all uper doulon adelphon agapēton malista emoi posō de mallon soi kai en sarki kai en kuriō

17ei oun me echeis koinōnon proslabou auton ōs eme 18ei de ti ēdikēsen se ē opheilei touto emoi elloga 19egō paulos egrapsa tē emē cheiri egō apotisō ina mē legō soi oti kai seauton moi prosopheileis 20nai adelphe egō sou onaimēn en kuriō anapauson mou ta splanchna en christō

21pepoithōs tē upakoē sou egrapsa soi eidōs oti kai uper a legō poiēseis

22ama de kai etoimaze moi xenian elpizō gar oti dia tōn proseuchōn umōn charisthēsomai umin

23aspazetai se epaphras o sunaichmalōtos mou en christō iēsou 24markos aristarchos dēmas loukas oi sunergoi mou

25ē charis tou kuriou iēsou christou meta tou pneumatos umōn

Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

Bible Hub

Titus 3
Top of Page
Top of Page