PROS PHILEMONA 1 Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
PROS PHILEMONA 1

<< PROS PHILEMONA 1 >>
Philemon 1 Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated
 

1 paulos desmios christou iēsou kai timotheos o adelphos philēmoni tō agapētō kai sunergō ēmōn 2 kai apphia tē adelphē kai archippō tō sustratiōtē ēmōn kai tē kat oikon sou ekklēsia 3 charis umin kai eirēnē apo theou patros ēmōn kai kuriou iēsou christou

4 eucharistō tō theō mou pantote mneian sou poioumenos epi tōn proseuchōn mou 5 akouōn sou tēn agapēn kai tēn pistin ēn echeis {WH: eis } {UBS4: pros } ton kurion iēsoun kai eis pantas tous agious 6 opōs ē koinōnia tēs pisteōs sou energēs genētai en epignōsei pantos agathou {WH: [tou] } {UBS4: tou } en ēmin eis christon 7 charan gar pollēn eschon kai paraklēsin epi tē agapē sou oti ta splanchna tōn agiōn anapepautai dia sou adelphe

8 dio pollēn en christō parrēsian echōn epitassein soi to anēkon 9 dia tēn agapēn mallon parakalō toioutos ōn ōs paulos presbutēs nuni de kai desmios christou iēsou

10 parakalō se peri tou emou teknou on egennēsa en tois desmois onēsimon 11 ton pote soi achrēston nuni de {UBS4: [kai] } soi kai emoi euchrēston 12 on anepempsa soi auton tout estin ta ema splanchna 13 on egō eboulomēn pros emauton katechein ina uper sou moi diakonē en tois desmois tou euangeliou 14 chōris de tēs sēs gnōmēs ouden ēthelēsa poiēsai ina mē ōs kata anankēn to agathon sou ē alla kata ekousion 15 tacha gar dia touto echōristhē pros ōran ina aiōnion auton apechēs 16 ouketi ōs doulon all uper doulon adelphon agapēton malista emoi posō de mallon soi kai en sarki kai en kuriō

17 ei oun me echeis koinōnon proslabou auton ōs eme 18 ei de ti ēdikēsen se ē opheilei touto emoi elloga 19 egō paulos egrapsa tē emē cheiri egō apotisō ina mē legō soi oti kai seauton moi prosopheileis 20 nai adelphe egō sou onaimēn en kuriō anapauson mou ta splanchna en christō

21 pepoithōs tē upakoē sou egrapsa soi eidōs oti kai uper a legō poiēseis

22 ama de kai etoimaze moi xenian elpizō gar oti dia tōn proseuchōn umōn charisthēsomai umin

23 aspazetai se epaphras o sunaichmalōtos mou en christō iēsou 24 markos aristarchos dēmas loukas oi sunergoi mou

25 ē charis tou kuriou iēsou christou meta tou pneumatos umōn


<< Philemon 1 >>
Greek NT: Westcott/Hort, UBS4 variants - Transliterated

Biblos.com Online Bible