PROS ROMAIOUS 11
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1legō oun mē apōsato o theos ton laon autou mē genoito kai gar egō israēlitēs eimi ek spermatos abraam phulēs beniamin 2ouk apōsato o theos ton laon autou on proegnō ē ouk oidate en ēlia ti legei ē graphē ōs entunchanei tō theō kata tou israēl legōn 3kurie tous prophētas sou apekteinan kai ta thusiastēria sou kateskapsan kagō upeleiphthēn monos kai zētousin tēn psuchēn mou 4alla ti legei autō o chrēmatismos katelipon emautō eptakischilious andras oitines ouk ekampsan gonu tē baal 5outōs oun kai en tō nun kairō leimma kat eklogēn charitos gegonen 6ei de chariti ouketi ex ergōn epei ē charis ouketi ginetai charis ei de ex ergōn ouketi estin charis epei to ergon ouketi estin ergon

7ti oun o epizētei israēl toutou ouk epetuchen ē de eklogē epetuchen oi de loipoi epōrōthēsan

8kathōs gegraptai edōken autois o theos pneuma katanuxeōs ophthalmous tou mē blepein kai ōta tou mē akouein eōs tēs sēmeron ēmeras

9kai dabid legei genēthētō ē trapeza autōn eis pagida kai eis thēran kai eis skandalon kai eis antapodoma autois

10skotisthētōsan oi ophthalmoi autōn tou mē blepein kai ton nōton autōn diapantos sunkampson

11legō oun mē eptaisan ina pesōsin mē genoito alla tō autōn paraptōmati ē sōtēria tois ethnesin eis to parazēlōsai autous 12ei de to paraptōma autōn ploutos kosmou kai to ēttēma autōn ploutos ethnōn posō mallon to plērōma autōn 13umin gar legō tois ethnesin eph oson men eimi egō ethnōn apostolos tēn diakonian mou doxazō 14ei pōs parazēlōsō mou tēn sarka kai sōsō tinas ex autōn 15ei gar ē apobolē autōn katallagē kosmou tis ē proslēpsis ei mē zōē ek nekrōn 16ei de ē aparchē agia kai to phurama kai ei ē riza agia kai oi kladoi

17ei de tines tōn kladōn exeklasthēsan su de agrielaios ōn enekentristhēs en autois kai sunkoinōnos tēs rizēs kai tēs piotētos tēs elaias egenou 18mē katakauchō tōn kladōn ei de katakauchasai ou su tēn rizan bastazeis all ē riza se 19ereis oun exeklasthēsan oi kladoi ina egō enkentristhō 20kalōs tē apistia exeklasthēsan su de tē pistei estēkas mē upsēlophronei alla phobou 21ei gar o theos tōn kata phusin kladōn ouk epheisato mēpōs oude sou pheisētai 22ide oun chrēstotēta kai apotomian theou epi men tous pesontas apotomian epi de se chrēstotēta ean epimeinēs tē chrēstotēti epei kai su ekkopēsē 23kai ekeinoi de ean mē epimeinōsin tē apistia enkentristhēsontai dunatos gar estin o theos palin enkentrisai autous 24ei gar su ek tēs kata phusin exekopēs agrielaiou kai para phusin enekentristhēs eis kallielaion posō mallon outoi oi kata phusin enkentristhēsontai tē idia elaia

25ou gar thelō umas agnoein adelphoi to mustērion touto ina mē ēte par eautois phronimoi oti pōrōsis apo merous tō israēl gegonen achris ou to plērōma tōn ethnōn eiselthē

26kai outōs pas israēl sōthēsetai kathōs gegraptai ēxei ek siōn o ruomenos kai apostrepsei asebeias apo iakōb

27kai autē autois ē par emou diathēkē otan aphelōmai tas amartias autōn

28kata men to euangelion echthroi di umas kata de tēn eklogēn agapētoi dia tous pateras 29ametamelēta gar ta charismata kai ē klēsis tou theou 30ōsper gar kai umeis pote ēpeithēsate tō theō nun de ēleēthēte tē toutōn apeitheia 31outōs kai outoi nun ēpeithēsan tō umeterō eleei ina kai autoi eleēthōsin 32sunekleisen gar o theos tous pantas eis apeitheian ina tous pantas eleēsē

33ō bathos ploutou kai sophias kai gnōseōs theou ōs anexereunēta ta krimata autou kai anexichniastoi ai odoi autou 34tis gar egnō noun kuriou ē tis sumboulos autou egeneto 35ē tis proedōken autō kai antapodothēsetai autō 36oti ex autou kai di autou kai eis auton ta panta autō ē doxa eis tous aiōnas amēn

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

Romans 10
Top of Page
Top of Page