PROS ROMAIOUS 12
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1parakalō oun umas adelphoi dia tōn oiktirmōn tou theou parastēsai ta sōmata umōn thusian zōsan agian euareston tō theō tēn logikēn latreian umōn 2kai mē suschēmatizesthe tō aiōni toutō alla metamorphousthe tē anakainōsei tou noos umōn eis to dokimazein umas ti to thelēma tou theou to agathon kai euareston kai teleion

3legō gar dia tēs charitos tēs dotheisēs moi panti tō onti en umin mē uperphronein par o dei phronein alla phronein eis to sōphronein ekastō ōs o theos emerisen metron pisteōs 4kathaper gar en eni sōmati melē polla echomen ta de melē panta ou tēn autēn echei praxin 5outōs oi polloi en sōma esmen en christō o de kath eis allēlōn melē 6echontes de charismata kata tēn charin tēn dotheisan ēmin diaphora eite prophēteian kata tēn analogian tēs pisteōs 7eite diakonian en tē diakonia eite o didaskōn en tē didaskalia 8eite o parakalōn en tē paraklēsei o metadidous en aplotēti o proistamenos en spoudē o eleōn en ilarotēti

9ē agapē anupokritos apostugountes to ponēron kollōmenoi tō agathō 10tē philadelphia eis allēlous philostorgoi tē timē allēlous proēgoumenoi 11tē spoudē mē oknēroi tō pneumati zeontes tō kairō douleuontes 12tē elpidi chairontes tē thlipsei upomenontes tē proseuchē proskarterountes 13tais chreiais tōn agiōn koinōnountes tēn philoxenian diōkontes

14eulogeite tous diōkontas umas eulogeite kai mē katarasthe 15chairein meta chairontōn kai klaiein meta klaiontōn 16to auto eis allēlous phronountes mē ta upsēla phronountes alla tois tapeinois sunapagomenoi mē ginesthe phronimoi par eautois 17mēdeni kakon anti kakou apodidontes pronooumenoi kala enōpion pantōn anthrōpōn 18ei dunaton to ex umōn meta pantōn anthrōpōn eirēneuontes 19mē eautous ekdikountes agapētoi alla dote topon tē orgē gegraptai gar emoi ekdikēsis egō antapodōsō legei kurios 20ean oun peina o echthros sou psōmize auton ean dipsa potize auton touto gar poiōn anthrakas puros sōreuseis epi tēn kephalēn autou 21mē nikō upo tou kakou alla nika en tō agathō to kakon

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

Romans 11
Top of Page
Top of Page