PROS ROMAIOUS 13
Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

1pasa psuchē exousiais uperechousais upotassesthō ou gar estin exousia ei mē apo theou ai de ousai exousiai upo tou theou tetagmenai eisin 2ōste o antitassomenos tē exousia tē tou theou diatagē anthestēken oi de anthestēkotes eautois krima lēpsontai 3oi gar archontes ouk eisin phobos tōn agathōn ergōn alla tōn kakōn theleis de mē phobeisthai tēn exousian to agathon poiei kai exeis epainon ex autēs 4theou gar diakonos estin soi eis to agathon ean de to kakon poiēs phobou ou gar eikē tēn machairan phorei theou gar diakonos estin ekdikos eis orgēn tō to kakon prassonti 5dio anankē upotassesthai ou monon dia tēn orgēn alla kai dia tēn suneidēsin 6dia touto gar kai phorous teleite leitourgoi gar theou eisin eis auto touto proskarterountes 7apodote oun pasin tas opheilas tō ton phoron ton phoron tō to telos to telos tō ton phobon ton phobon tō tēn timēn tēn timēn

8mēdeni mēden opheilete ei mē to agapan allēlous o gar agapōn ton eteron nomon peplērōken 9to gar ou moicheuseis ou phoneuseis ou klepseis ou pseudomarturēseis ouk epithumēseis kai ei tis etera entolē en toutō tō logō anakephalaioutai en tō agapēseis ton plēsion sou ōs eauton 10ē agapē tō plēsion kakon ouk ergazetai plērōma oun nomou ē agapē

11kai touto eidotes ton kairon oti ōra ēmas ēdē ex upnou egerthēnai nun gar enguteron ēmōn ē sōtēria ē ote episteusamen 12ē nux proekopsen ē de ēmera ēngiken apothōmetha oun ta erga tou skotous kai endusōmetha ta opla tou phōtos 13ōs en ēmera euschēmonōs peripatēsōmen mē kōmois kai methais mē koitais kai aselgeiais mē eridi kai zēlō 14all endusasthe ton kurion iēsoun christon kai tēs sarkos pronoian mē poieisthe eis epithumias

Greek NT: Stephens Textus Receptus (1550) Transliterated

Bible Hub

Romans 12
Top of Page
Top of Page