Joshua 15
Indonesian Terjemahan Lama

1Arakian, maka bahagian yang ditentukan dengan membuang undi bagi suku bani Yehuda dengan bangsa-bangsanya itulah pada perhinggaan tanah Edom, padang belantara Zin pada sebelah selatan, pada ujungnya yang selatan sekali, 2sehingga perhinggaan tanah mereka itu pada sebelah selatan ujung Tasik-Masin dari pada tanjung yang menganjur ke selatan. 3Maka dari sana lalu ke selatan naik ke Akrabim lalu terus dari Zin, lalu naik pada selatan Kades-Barnea, lalu terus dari Hezron dan naik ke Adar dan balik ke Karkaa, 4dan terus dari Azmon dan keluar ke sungai Mesir, kesudahannya pada laut sebelah barat, ia itulah perhinggaan tanahmu pada sebelah selatan. 5Maka perhinggaan tanahnya pada sebelah timur itulah Tasik-Masin pada ujung Yarden dan perhinggaan tanahnya pada sebelah utara adalah dari pada ujung tasik itu, yaitu dari pada kesudahan Yarden, 6lalu perhinggaan tanahnya naik ke Bait-Hojla, langsung ke sebelah utara Bait-Araba, lalu perhinggaan itu ke atas ke batu Bohan bin Rubin. 7Dari sana naiklah perhinggaan itu ke Debir dari pada lembah Akhor lalu balik ke utara sampai ke Gilgal, yang bertentangan dengan curam Adumim pada sebelah selatan anak sungai di sana, lalu perhinggaan itu langsung ke air En-Semes dan keluar hampir dengan En-Rogel. 8Maka dari perhinggaan itu naik ke lembah Bin-Hinom pada sebelah selatan negeri Yebuzi, yaitu Yeruzalem, lalu perhinggaan itu ke atas, ke kemuncak gunung yang di hadapan lembah Hinom pada sebelah barat pada ujung lembah Refayim arah ke utara. 9Lalu perhinggaan itu dari pada kemuncak gunung langsung ke mata air Neftoah dan keluar dekat dengan negeri-negeri pegunungan Eferon, lalu perhinggaan itu ke Baala, yaitu Kiryat-Yearim. 10Lalu baliklah perhinggaan itu dari Baala ke pegunungan Seir langsung sampai dekat dengan gunung Yearim arah ke utara, yaitu Kesalon, lalu turun ke Bait-Semes dan terus dari Timna. 11Begitu keluarlah perhinggaan itu dekat dengan Ekeron arah ke utara lalu perhinggaan itu ke Sikhron dan terus dari pegunungan Baala dan keluar di Jabniel, yaitu kesudahannya di laut pada sebelah barat. 12Maka perhinggaan tanahnya pada sebelah barat itulah lautan besar dengan segala tanah yang pada tepinya; maka sekalian inilah perhinggaan tanah bani Yehuda keliling dengan segala bangsanya.

13Maka kepada Kaleb bin Yefuna diberikan suatu bahagian di tengah bani Yehuda, setuju dengan firman Tuhan yang kepada Yusak, yaitu negeri Arba, bapa Enak, yaitu Heberon. 14Maka dari sana dihalaukan Kaleb akan ketiga anak laki-laki Enak, yaitu Sesai dan Ahiman dan Talmai yang telah terpancar dari pada Enak. 15Maka dari sana berjalanlah ia mendatangi orang isi negeri Debir, maka dahulu nama Debir itu Kiryat-Sefer. 16Maka kata Kaleb: Barangsiapa yang memerangi Kiryat-Sefer itu dan mengalahkan dia, kepadanya juga aku akan memberikan Akhsa, anakku, akan bininya. 17Maka dialahkan Otniel bin Kenaz, saudara Kaleb, akan dia, lalu diberikannya Akhsa, anaknya, kepadanya akan bininya. 18Maka sesungguhnya apabila perempuan itu pergi mendapatkan dia, dibujuknya akan dia, supaya diberinya izin ia pergi meminta suatu bendang kepada bapanya, lalu turunlah ia dari pada keledainya. Maka kata Kaleb kepadanya: Apa kurang? 19Maka sahutnya akan dia: Berikanlah kiranya akan daku suatu berkat! Bahwa bapa telah memberi akan daku tanah yang kering, berikanlah kiranya lagi akan daku beberapa mata air juga! Maka diberikannyalah akan dia beberapa mata air, yang tinggi dan yang rendah tempatnya.

20Maka inilah bahagian pusaka suku bani Yehuda dengan bangsa-bangsanya.

21Dan inilah segala negeri dari pada ujung suku bani Yehuda sampai kepada perhinggaan Edom pada tanah selatan; yaitu Kabzeil dan Eder dan Yagur, 22dan Kina dan Dimona dan Adada, 23dan Kedes dan Hazor dan Yitnan, 24dan Zip dan Telem dan Baalot, 25dan Hazor-Hadata dan Keriyot-Hezron, yang Hazor juga, 26dan Amam dan Sema dan Molada 27dan Hazar-Gada, dan Hezmon dan Bait-Palet, 28dan Hazar-Sual dan Birsyeba dan Bizyoteya, 29dan Baala dan Iyim dan Azem, 30dan Eltolad dan Khesil dan Horma, 31Zikelaj dan Madmana dan Sanzana, 32dan Lebaot dan Silhim dan Ain dan Rimmon. Jumlah segala negeri itu sembilan likur buah serta dengan jajahannya.

33Maka pada tanah datar adalah Esytaol dan Zora dan Asna, 34dan Zaonah dan En-ganim-Tapuah dan Haenam, 35dan Yarmut dan Adulam dan Sokho dan Azeka, 36dan Saarayim dan Aditayim dan Gederotayim, semuanya empat belas buah negeri serta dengan jajahannya.

37Dan Zenan dan Hadasa dan Migdal-Gad, 38dan Dilan dan Mizpa dan Yokteil, 39dan Lakhis dan Bozkat dan Ejlon, 40dan Khabon dan Lahmas dan Khitlis, 41dan Gederot dan Bait-Dagon dan Naama dan Makeda, semuanya enam belas buah negeri serta dengan jajahannya.

42Dan Libna dan Eter dan Asan, 43dan Jifta dan Asna dan Nezib, 44dan Kehila dan Akhzib dan Mareza, semuanya sembilan buah negeri serta dengan jajahannya.

45Dan Ekeron serta dengan jajahannya dan daerahnya. 46Dan yang kedudukannya pada sebelah barat Ekeron; segala yang kedudukannya arah ke Asdod serta dengan jajahannya,

47dan Asdod serta dengan jajahannya dan dusun-dusunnya, dan Gaza serta dengan jajahannya dan dusun-dusunnya sampai kepada anak sungai Mesir, tempat laut serta dengan tanah yang di tepinya itu perhinggaannya.

48Dan di pegunungan adalah Samir dan Yatir dan Sokho, 49dan Dana dan Kiryat-Sana, yaitu Debir, 50dan Anab dan Estemo dan Anim, 51dan Gosyen dan Holon dan Gilo, semuanya sebelas buah negeri serta dengan jajahannya.

52Dan Arab dan Duma dan Esan, 53dan Yanum dan Bait Tapuah dan Afeka, 54dan Humta dan Kiryat-Arba, yaitu Heberon, dan Zior, semuanya sembilan buah negeri serta dengan jajahannya.

55Dan Maon dan Karmel dan Zif dan Yuta, 56dan Yizreil dan Yokdeam dan Zanoah, 57dan Hakain dan Gibea dan Timna, semuanya sepuluh buah negeri serta dengan jajahannya.

58Dan Halhul dan Bait-Zur dan Gedor, 59dan Maarat dan Bait-Anot dan Eltekon, semuanya enam buah negeri serta dengan jajahannya.

60Dan Kiryat-Baal, yaitu Kiryat-Yearim, dan Haraba, dua buah negeri serta dengan jajahannya.

61Dan dalam padang belantara adalah Bait-haaraba dan Midin dan Sekhakha, 62dan Hanibsan dan Ir-Melah dan Enjedi, enam buah negeri serta dengan jajahannya.

63Tetapi tiada dapat dihalaukan bani Yehuda akan orang Yebuzi, orang isi Yeruzalem, dari dalam tempatnya, maka sebab itu duduklah orang Yebuzi itu serta dengan bani Yehuda di Yeruzalem datang kepada hari ini.

Indonesian Terjemahan Lama

Bible Hub

Joshua 14
Top of Page
Top of Page