Psalmi 105
Romanian: Cornilescu
1Lăudaţi pe Domnul, chemaţi Numele Lui! Faceţi cunoscut printre popoare isprăvile Lui!

2Cîntaţi, cîntaţi în cinstea Lui! Vorbiţi despre toate minunile Lui!

3Făliţi-vă cu Numele Lui cel sfînt! Să se bucure inima celor ce caută pe Domnul!

4Alergaţi la Domnul şi la sprijinul Lui, căutaţi necurmat Faţa Lui!

5Aduceţi-vă aminte de semnele minunate pe cari le -a făcut, de minunile şi de judecăţile rostite de gura Lui,

6sămînţă a robului Său Avraam, copii ai lui Iacov, aleşii Săi!

7Domnul este Dumnezeul nostru: Judecăţile Lui se aduc la îndeplinire pe tot pămîntul.

8El Îşi aduce aminte totdeauna de legămîntul Lui, de făgăduinţele Lui făcute pentru o mie de neamuri de om,

9de legămîntul, pe care l -a încheiat cu Avraam, şi de jurămîntul, pe care l -a făcut lui Issac;

10El l -a făcut lege pentru Iacov, legămînt vecinic pentru Israel,

11zicînd: ,,Ţie îţi voi da ţara Canaanului ca moştenire, care v'a căzut la sorţ.``

12Pe atunci ei erau puţini la număr, foarte puţini la număr, şi străini în ţară;

13mergeau dela un neam la altul, şi de la o împărăţie la un alt popor;

14dar n'a dat voie nimănui să -i asuprească, şi a pedepsit împăraţi din pricina lor.

15,,Nu vă atingeţi de unşii Mei, -a zis El-şi nu faceţi rău proorocilor Mei!``

16A chemat foametea asupra ţării, şi a tăiat orice mijloc de trai.

17Le -a trimes înainte pe un om; Iosif a fost vîndut ca rob.

18I-au strîns picioarele în lanţuri, l-au pus în fiare,

19pînă la vremea cînd s'a întîmplat ce vestise el, şi pînă cînd l -a încercat Cuvîntul Domnului.

20Atunci împăratul a trimes să -i scoată lanţurile, şi stăpînitorul popoarelor l -a izbăvit.

21L -a pus domn peste casa lui, şi dregătorul tuturor averilor lui,

22ca să lege după plac pe domnitorii lui, şi să înveţe pe bătrînii lui înţelepciunea.

23Atunci Israel a venit în Egipt, şi Iacov a locuit în ţara lui Ham.

24Domnul a înmulţit pe poporul Său foarte mult, şi l -a făcut mai puternic decît protivnicii lui.

25Acestora le -a schimbat inima, pînă acolo că au urît pe poporul Lui, şi s'au purtat mişeleşte cu robii Săi.

26A trimes pe robul Său Moise, şi pe Aaron, pe care -l alesese.

27Prin puterea Lui, ei au făcut semne minunate în mijlocul lor, au făcut minuni în ţara lui Ham.

28A trimes întunerec şi a adus negura, ca să nu fie neascultători la Cuvîntul Lui.

29Le -a prefăcut apele în sînge, şi a făcut să le piară toţi peştii.

30Ţara lor a forfotit de broaşte, pînă în odăile împăraţilor lor.

31El a zis, şi au venit muşte otrăvitoare, păduchi pe tot ţinutul lor.

32În loc de ploaie le -a dat grindină, şi flăcări de foc în ţara lor.

33Le -a bătut viile şi smochinii, şi a sfărîmat copacii din ţinutul lor.

34El a zis, şi au venit lăcuste, lăcuste fără număr,

35cari au mîncat toată iarba din ţară, şi au mistuit roadele de pe cîmpiile lor.

36A lovit pe toţi întîii născuţi din ţara lor, toată pîrga puterii lor.

37A scos pe poporul Său cu argint şi aur, şi niciunul n'a şovăit dintre seminţiile Lui.

38Egiptenii s'au bucurat de plecarea lor, căci îi apucase groaza de ei.

39A întins un nor, ca să -i acopere, şi focul, ca să lumineze noaptea.

40La cererea lor, a trimes prepeliţe, şi i -a săturat cu pîne din cer.

41A deschis stînca, şi au curs ape, cari s-au vărsat ca un rîu în locurile uscate.

42Căci Şi -a adus aminte de Cuvîntul Lui cel sfînt, şi de robul Său Avraam.

43A scos pe poporul Său cu veselie, pe aleşii Săi în mijlocul strigătelor de bucurie.

44Le -a dat pămînturile neamurilor, şi au pus stăpînire pe rodul muncii popoarelor,

45ca să păzească poruncile Lui, şi să ţină legile Lui. Lăudaţi pe Domnul!Romanian: Cornilescu

Bible Hub

Psalm 104
Top of Page
Top of Page