Romans 2
Hebrew Bible OT and NT

1לכן אין לך התנצלות אתה בן אדם הדן תהיה מי שתהיה כי במה שתדין את חברך תחיב את נפשך באשר אתה הדן תעשה כמעשהו׃ 2וידענו כי משפט אלהים כפי האמת על עשי אלה׃ 3ואתה בן אדם הדן את אשר פעלו כאלה ועשית כמעשיהם התחשב להמלט ממשפט האלהים׃ 4או התבוז לעתרת טובו ולחמלתו ולארך רוחו ולא תתבונן כי טובת האלהים תדריך אתך לתשובה׃ 5ובקשי לבבך הממאן לשוב תצבר לך עברה אל יום עברת האלהים ועת הגלות צדקת משפטו׃ 6אשר ישלם לאיש כמעשהו׃ 7למתמידים בעשות הטוב ומבקשים את הכבוד וההדר ואת אשר איננו עבד יתן את חיי העולמים׃ 8ועל בני המרי ואשר לא ישמעו לאמת כי אם לעולה שמעו חרון אף וחמה׃ 9צרה ומצוקה על כל נפש אדם עשה הרע על היהודי בראשונה וכן גם על היוני׃ 10וכבוד והדר ושלום לכל עשה הטוב ליהודי בראשונה וכן גם ליוני׃ 11כי אין משא פנים עם האלהים׃

12כי כל אלה אשר חטאו בלי תורה גם בבלי תורה יאבדו ואשר חטאו בתורה גם על פי התורה ישפטו׃ 13כי לא שמעי התורה צדיקים לפני האלהים כי אם עשי התורה הם יצדקו׃ 14כי הגוים אשר אין להם תורה בעשותם כדברי התורה מאליהם גם באין תורה הם תורה לנפשם׃ 15בהראותם מעשה התורה כתוב על לבם ודעתם מעידה בהם ומחשבותם בקרבם מחיבות זאת את זאת או גם מזכות׃ 16ביום אשר ישפט האלהים את כל תעלמות בני האדם ביד ישוע המשיח כפי בשורתי׃

17הן אתה נקרא בשם יהודי ונשענת על התורה והתהללת באלהים׃ 18וידעת הראוי ובהיותך מלמד בתורה תבין בין טוב לרע׃ 19ובטחת בנפשך להיות מוליך העורים ואור להלכים בחשך׃ 20מיסר לחסרי לב ומורה הפתאים ויש לך צורת המדע והאמת בתורה׃ 21ואתה אשר תורה אחרים את נפשך לא תורה אמרת לא תגנב והנך גנב׃ 22אמרת לא תנאף ואתה נאף תשקץ את האלילים ואתה גזל את הקדש׃ 23תתהלל בתורה ותנבל את האלהים בעברך את התורה׃ 24כי שם האלהים בגללכם מחלל בגוים כאשר כתוב׃

25הן המילה מועילה אם תשמר את התורה אבל אם עבר אתה את התורה אז מילתך היתה לך לערלה׃ 26לכן אם ישמר הערל את משפטי התורה הלא תחשב לו ערלתו למילה׃ 27והערל מלדה המקים את התורה הלא הוא ידין אתך אשר יש לך הכתב והמילה ועברת את התורה׃ 28כי לא הנראה מחוץ הוא היהודי ולא הנראה מחוץ בבשר היא המילה׃ 29כי אם אשר בפנים הוא יהודי ומילה היא אשר בלב כפי הרוח ולא כפי הכתב אשר לא מבני אדם תהלתו כי אם מאת האלהים׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Romans 1
Top of Page
Top of Page