Romans 3
Hebrew Bible OT and NT

1ועתה מה הוא יתרון היהודי ומה היא תועלת המילה׃ 2הרבה מכל פנים בראשון כי הפקדו בידם דברי אלהים׃ 3כי מה הוא אם מקצתם לא האמינו היבטל חסרון אמונתם את אמונת אלהים׃

4חלילה אבל יהי האל הוא הנאמן וכל האדם כזב ככתוב למען תצדק בדברך תזכה בשפטך׃

5ואם עולתנו תרומם את צדקת האלהים מה נאמר הכי יש עול באלהים המשלח חרון אפו לפי דרך בני אדם אנכי מדבר׃ 6חלילה שאם כן איך ישפט האלהים את העולם׃ 7כי אם על ידי כזבי תרבה ותפרץ אמת אלהים לתהלתו למה זה אני אשפט עוד כחוטא׃ 8ולא נעשה כדבר מחרפינו ומקצת מוציאי דבה עלינו לאמר הנה אמרים נעשה הרע למען יצא הטוב אשר דינם יבא עליהם בצדק׃

9ועתה מה הוא היש לנו מעלה יתרה לא במאומה כבר הוכחנו כי גם היהודים גם היונים כלם הם תחת החטא׃

10ככתוב אין צדיק אין גם אחד׃

11אין משכיל אין דרש את אלהים׃

12הכל סר יחדו נאלחו אין עשה טוב אין גם אחד׃

13קבר פתוח גרונם לשונם יחליקון חמת עכשוב תחת שפתימו׃

14אשר אלה פיהם מלא ומררות׃

15רגליהם ימהרו לשפך דם׃

16שד ושבר במסלותם׃

17ודרך שלום לא ידעו׃

18אין פחד אלהים לנגד עיניהם׃

19ואנחנו ידענו כי כל מה שאמרה התורה מדברת אל אלה אשר תחת התורה למען יסכר כל פה והיה כל העולם מחיב לפני אלהים׃ 20יען אשר ממעשי התורה לא יצדק לפניו כל בשר כי על ידי התורה דעת החטא׃

21ועתה בבלי תורה צדקת אלהים לאור יצאה אשר העידו עליה התורה והנביאים׃ 22והיא צדקת אלהים באמונת ישוע המשיח אל כל ועל כל אשר האמינו בו כי אין הבדל׃ 23כי כלם חטאו וחסרי כבוד אלהים המה׃ 24ונצדקו חנם בחסדו על ידי הפדות אשר היתה במשיח ישוע׃ 25אשר שמו האלהים לפנינו לכפרת על ידי האמונה בדמו להראות את צדקתו אחרי אשר העביר את החטאים שנעשו לפנים בעת חמלת אלהים׃ 26להראות את צדקתו בעת הזאת להיותו צדיק ומצדיק את בן אמונת ישוע׃

27ועתה איה ההתהללות הלא נשבתה ועל ידי תורת מה העל ידי תורת המעשים לא כי על ידי תורת האמונה׃ 28לכן נחשב כי באמונה יצדק האדם בבלי מעשי תורה׃ 29או האלהים רק אלהי היהודים הלא גם אלהי הגוים אכן גם אלהי הגוים הוא׃ 30כי אחד האלהים המצדיק את המולים מתוך האמונה ואת הערלים על ידי האמונה׃

31ועתה המבטלים אנחנו את התורה על ידי האמונה חלילה אך מקימים אנחנו את התורה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Romans 2
Top of Page
Top of Page