במדבר 21
Hebrew Bible OT and NT

1וישמע הכנעני מלך ערד ישב הנגב כי בא ישראל דרך האתרים וילחם בישראל וישב ממנו שבי׃ 2וידר ישראל נדר ליהוה ויאמר אם נתן תתן את העם הזה בידי והחרמתי את עריהם׃ 3וישמע יהוה בקול ישראל ויתן את הכנעני ויחרם אתהם ואת עריהם ויקרא שם המקום חרמה׃

4ויסעו מהר ההר דרך ים סוף לסבב את ארץ אדום ותקצר נפש העם בדרך׃ 5וידבר העם באלהים ובמשה למה העליתנו ממצרים למות במדבר כי אין לחם ואין מים ונפשנו קצה בלחם הקלקל׃

6וישלח יהוה בעם את הנחשים השרפים וינשכו את העם וימת עם רב מישראל׃ 7ויבא העם אל משה ויאמרו חטאנו כי דברנו ביהוה ובך התפלל אל יהוה ויסר מעלינו את הנחש ויתפלל משה בעד העם׃ 8ויאמר יהוה אל משה עשה לך שרף ושים אתו על נס והיה כל הנשוך וראה אתו וחי׃ 9ויעש משה נחש נחשת וישמהו על הנס והיה אם נשך הנחש את איש והביט אל נחש הנחשת וחי׃

10ויסעו בני ישראל ויחנו באבת׃ 11ויסעו מאבת ויחנו בעיי העברים במדבר אשר על פני מואב ממזרח השמש׃ 12משם נסעו ויחנו בנחל זרד׃ 13משם נסעו ויחנו מעבר ארנון אשר במדבר היצא מגבול האמרי כי ארנון גבול מואב בין מואב ובין האמרי׃

14על כן יאמר בספר מלחמת יהוה את והב בסופה ואת הנחלים ארנון׃

15ואשד הנחלים אשר נטה לשבת ער ונשען לגבול מואב׃

16ומשם בארה הוא הבאר אשר אמר יהוה למשה אסף את העם ואתנה להם מים׃

17אז ישיר ישראל את השירה הזאת עלי באר ענו לה׃

18באר חפרוה שרים כרוה נדיבי העם במחקק במשענתם וממדבר מתנה׃

19וממתנה נחליאל ומנחליאל במות׃ 20ומבמות הגיא אשר בשדה מואב ראש הפסגה ונשקפה על פני הישימן׃

21וישלח ישראל מלאכים אל סיחן מלך האמרי לאמר׃ 22אעברה בארצך לא נטה בשדה ובכרם לא נשתה מי באר בדרך המלך נלך עד אשר נעבר גבלך׃ 23ולא נתן סיחן את ישראל עבר בגבלו ויאסף סיחן את כל עמו ויצא לקראת ישראל המדברה ויבא יהצה וילחם בישראל׃ 24ויכהו ישראל לפי חרב ויירש את ארצו מארנן עד יבק עד בני עמון כי עז גבול בני עמון׃ 25ויקח ישראל את כל הערים האלה וישב ישראל בכל ערי האמרי בחשבון ובכל בנתיה׃ 26כי חשבון עיר סיחן מלך האמרי הוא והוא נלחם במלך מואב הראשון ויקח את כל ארצו מידו עד ארנן׃

27על כן יאמרו המשלים באו חשבון תבנה ותכונן עיר סיחון׃

28כי אש יצאה מחשבון להבה מקרית סיחן אכלה ער מואב בעלי במות ארנן׃

29אוי לך מואב אבדת עם כמוש נתן בניו פליטם ובנתיו בשבית למלך אמרי סיחון׃

30ונירם אבד חשבון עד דיבון ונשים עד נפח אשר עד מידבא׃

31וישב ישראל בארץ האמרי׃ 32וישלח משה לרגל את יעזר וילכדו בנתיה ויירש את האמרי אשר שם׃

33ויפנו ויעלו דרך הבשן ויצא עוג מלך הבשן לקראתם הוא וכל עמו למלחמה אדרעי׃ 34ויאמר יהוה אל משה אל תירא אתו כי בידך נתתי אתו ואת כל עמו ואת ארצו ועשית לו כאשר עשית לסיחן מלך האמרי אשר יושב בחשבון׃ 35ויכו אתו ואת בניו ואת כל עמו עד בלתי השאיר לו שריד ויירשו את ארצו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Numbers 20
Top of Page
Top of Page