Luke 17
Hebrew Bible OT and NT

1ויאמר אל תלמידיו אי אפשר שלא יבאו המכשלים אבל אוי לאיש אשר על ידו יבאו׃ 2נוח לו שיתלה פלח רכב על צוארו וישלך אל הים מאשר יכשיל את אחד מהקטנים wאלה׃ 3השמרו לנפשותיכם אם יחטא לך אחיך הוכח לו ואם ינחם סלח לו׃ 4ואם יחטא לך שבע פעמים ביום ושב אליך שבע פעמים ביום ואמר נחמתי וסלחת לו׃

5ויאמרו השליחים אל האדון הוסף לנו אמונה׃ 6ויאמר האדון לו היתה לכם אמונה כגרגר החרדל אז תאמרו אל התות הזה העקר והנטע בתוך הים וישמע לכם׃

7מי הוא זה מכם ולו עבד חרש או רעה אשר בבאו מן השדה יאמר אליו מהר גשה הנה והסב׃ 8הלא יאמר אליו הכן לי ארוחת הערב וחגר מתניך ושרתני עד אם כליתי לאכל ולשתות ואחר תאכל ותשתה גם אתה׃ 9הגם יתן תודה לעבד על עשתו את אשר צוהו אמרתי לא יתן׃ 10ככה גם אתם אחרי עשותכם את כל אשר צויתם אמרו עבדים אין מועיל בם אנחנו כי רק את המטל עלינו לעשות עשינו׃

11ויהי בנסעו ירושלים והוא עבר בתוך שמרון והגליל׃ 12ויבא אל כפר אחד ויפגעהו עשרה אנשים מצרעים והם עמדים מרחוק׃ 13וישאו את קולם לאמר ישוע מורה חננו׃ 14וירא אותם ויאמר אליהם לכו והראו אל הכהנים ויהי בלכתם ויטהרו׃ 15ואחד מהם בראתו כי נרפא וישב וישבח את האלהים בקול גדול׃ 16ויפל על פניו לרגליו ויודה לו והוא היה שמרוני׃ 17ויען ישוע ויאמר הלא העשרה טהרו והתשעה איה הם׃ 18האם לא נמצא אשר שב לתת כבוד לאלהים זולתי הנכרי הזה׃ 19ויאמר אליו קום ולך אמונתך הושיעה לך׃

20וישאלהו הפרושים מתי תבוא מלכות האלהים ויען אתם לאמר מלכות האלהים לא תבוא במראה עינים׃ 21ולא יאמרו הנה פה או הנה שם כי מלכות האלהים הנה בקרבכם היא׃

22ויאמר אל התלמידים ימים באים והתאויתם לראות יום אחד מימי בן האדם ולא תראו׃ 23ואם יאמרו אליכם הנה שם הנה פה אל תלכו ואל תרוצו אחריהם׃ 24כי כברק אשר יברק מקצה השמים ויאיר עד קצה השמים כן יהיה בן האדם ביומו׃ 25אך בראשונה צריך הוא לסבל הרבה ולהמאס מן הדור הזה׃ 26וכאשר היה נח כן יהיה בימי בן האדם׃ 27אכלו ושתו נשאו נשים והשיאו נשים לאנשים עד היום אשר בא נח אל התבה ויבא המבול וישחת את כלם׃ 28וכאשר היה בימי לוט אכל ושתה קנה ומכר נטע ובנה׃ 29ויהי ביום אשר יצא לוט מסדום וימטר אש וגפרית מן השמים וישחת את כלם׃ 30ככה יהיה ביום אשר יגלה בן האדם׃ 31ביום ההוא איש אשר יהיה על הגג וכליו בבית אל ירד לשאת אתם ואיש אשר בשדה אל ישב הביתה׃ 32זכרו את אשת לוט׃ 33המבקש למלט את נפשו יאבדנה ואשר יאבד אתה יהיה׃ 34אני אמר לכם בלילה ההוא שנים יהיו במטה אחת האחד יאסף והאחר יעזב׃ 35שתים תהיינה טחנות יחד האחת תאסף והאחרת תעזב׃ שנים יהיו בשדה ונאסף האחד והאחר יעזב׃ 37ויענו ויאמרו אליו איה זאת אדנינו ויאמר אליהם באשר הפגר שם יקבצו הנשרים׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Luke 16
Top of Page
Top of Page