יהושע 15
Hebrew Bible OT and NT

1ויהי הגורל למטה בני יהודה למשפחתם אל גבול אדום מדבר צן נגבה מקצה תימן׃ 2ויהי להם גבול נגב מקצה ים המלח מן הלשן הפנה נגבה׃ 3ויצא אל מנגב למעלה עקרבים ועבר צנה ועלה מנגב לקדש ברנע ועבר חצרון ועלה אדרה ונסב הקרקעה׃ 4ועבר עצמונה ויצא נחל מצרים והיה תצאות הגבול ימה זה יהיה לכם גבול נגב׃ 5וגבול קדמה ים המלח עד קצה הירדן וגבול לפאת צפונה מלשון הים מקצה הירדן׃ 6ועלה הגבול בית חגלה ועבר מצפון לבית הערבה ועלה הגבול אבן בהן בן ראובן׃ 7ועלה הגבול דברה מעמק עכור וצפונה פנה אל הגלגל אשר נכח למעלה אדמים אשר מנגב לנחל ועבר הגבול אל מי עין שמש והיו תצאתיו אל עין רגל׃ 8ועלה הגבול גי בן הנם אל כתף היבוסי מנגב היא ירושלם ועלה הגבול אל ראש ההר אשר על פני גי הנם ימה אשר בקצה עמק רפאים צפנה׃ 9ותאר הגבול מראש ההר אל מעין מי נפתוח ויצא אל ערי הר עפרון ותאר הגבול בעלה היא קרית יערים׃ 10ונסב הגבול מבעלה ימה אל הר שעיר ועבר אל כתף הר יערים מצפונה היא כסלון וירד בית שמש ועבר תמנה׃ 11ויצא הגבול אל כתף עקרון צפונה ותאר הגבול שכרונה ועבר הר הבעלה ויצא יבנאל והיו תצאות הגבול ימה׃ 12וגבול ים הימה הגדול וגבול זה גבול בני יהודה סביב למשפחתם׃

13ולכלב בן יפנה נתן חלק בתוך בני יהודה אל פי יהוה ליהושע את קרית ארבע אבי הענק היא חברון׃ 14וירש משם כלב את שלושה בני הענק את ששי ואת אחימן ואת תלמי ילידי הענק׃ 15ויעל משם אל ישבי דבר ושם דבר לפנים קרית ספר׃ 16ויאמר כלב אשר יכה את קרית ספר ולכדה ונתתי לו את עכסה בתי לאשה׃ 17וילכדה עתניאל בן קנז אחי כלב ויתן לו את עכסה בתו לאשה׃ 18ויהי בבואה ותסיתהו לשאול מאת אביה שדה ותצנח מעל החמור ויאמר לה כלב מה לך׃ 19ותאמר תנה לי ברכה כי ארץ הנגב נתתני ונתתה לי גלת מים ויתן לה את גלת עליות ואת גלת תחתיות׃

20זאת נחלת מטה בני יהודה למשפחתם׃

21ויהיו הערים מקצה למטה בני יהודה אל גבול אדום בנגבה קבצאל ועדר ויגור׃ 22וקינה ודימונה ועדעדה׃ 23וקדש וחצור ויתנן׃ 24זיף וטלם ובעלות׃ 25וחצור חדתה וקריות חצרון היא חצור׃ 26אמם ושמע ומולדה׃ 27וחצר גדה וחשמון ובית פלט׃ 28וחצר שועל ובאר שבע ובזיותיה׃ 29בעלה ועיים ועצם׃ 30ואלתולד וכסיל וחרמה׃ 31וצקלג ומדמנה וסנסנה׃ 32ולבאות ושלחים ועין ורמון כל ערים עשרים ותשע וחצריהן׃

33בשפלה אשתאול וצרעה ואשנה׃ 34וזנוח ועין גנים תפוח והעינם׃ 35ירמות ועדלם שוכה ועזקה׃ 36ושערים ועדיתים והגדרה וגדרתים ערים ארבע עשרה וחצריהן׃

37צנן וחדשה ומגדל גד׃ 38ודלען והמצפה ויקתאל׃ 39לכיש ובצקת ועגלון׃ 40וכבון ולחמס וכתליש׃ 41וגדרות בית דגון ונעמה ומקדה ערים שש עשרה וחצריהן׃

42לבנה ועתר ועשן׃ 43ויפתח ואשנה ונציב׃ 44וקעילה ואכזיב ומראשה ערים תשע וחצריהן׃

45עקרון ובנתיה וחצריה׃ 46מעקרון וימה כל אשר על יד אשדוד וחצריהן׃

47אשדוד בנותיה וחצריה עזה בנותיה וחצריה עד נחל מצרים והים הגבול וגבול׃

48ובהר שמיר ויתיר ושוכה׃ 49ודנה וקרית סנה היא דבר׃ 50וענב ואשתמה וענים׃ 51וגשן וחלן וגלה ערים אחת עשרה וחצריהן׃

52ארב ורומה ואשען׃ 53וינים ובית תפוח ואפקה׃ 54וחמטה וקרית ארבע היא חברון וציער ערים תשע וחצריהן׃

55מעון כרמל וזיף ויוטה׃ 56ויזרעאל ויקדעם וזנוח׃ 57הקין גבעה ותמנה ערים עשר וחצריהן׃

58חלחול בית צור וגדור׃ 59ומערת ובית ענות ואלתקן ערים שש וחצריהן׃

60קרית בעל היא קרית יערים והרבה ערים שתים וחצריהן׃

61במדבר בית הערבה מדין וסככה׃ 62והנבשן ועיר המלח ועין גדי ערים שש וחצריהן׃

63ואת היבוסי יושבי ירושלם לא יוכלו בני יהודה להורישם וישב היבוסי את בני יהודה בירושלם עד היום הזה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Joshua 14
Top of Page
Top of Page