John 1
Hebrew Bible OT and NT

1בראשית היה הדבר והדבר היה את האלהים ואלהים היה הדבר׃ 2הוא היה בראשית אצל האלהים׃ 3הכל נהיה על ידו ומבלעדיו לא נהיה כל אשר נהיה׃ 4בו היו חיים והחיים היו אור בני האדם׃ 5והאור בחשך זרח והחשך לא השיגו׃

6ויהי איש שלוח מאת האלהים ושמו יוחנן׃ 7הוא בא לעדות להעיד על האור למען יאמינו כלם על ידו׃ 8הוא לא היה האור כי אם להעיד על האור׃

9האור האמתי המאיר לכל אדם היה בא אל העולם׃ 10בעולם היה ועל ידו נהיה העולם והעולם לא הכירו׃ 11הוא בא אל אשר לו ואשר המה לו לא קבלהו׃ 12והמקבלים אתו נתן עז למו להיות בנים לאלהים המאמינים בשמו׃ 13אשר לא מדם ולא מחפץ הבשר אף לא מחפץ גבר כי אם מאלהים נולדו׃

14והדבר נהיה בשר וישכן בתוכנו ונחזה תפארתו כתפארת בן יחיד לאביו רב חסד ואמת׃ 15ויוחנן מעיד עליו ויקרא לאמר הנה זה הוא אשר אמרתי עליו הבא אחרי היה לפני כי קדם לי היה׃ 16וממלואו לקחנו כלנו חסד על חסד׃ 17כי התורה נתנה ביד משה והחסד והאמת באו על ידי ישוע המשיח׃ 18את האלהים לא ראה איש מעולם הבן היחיד אשר בחיק האב הוא הודיע׃

19וזאת היא עדות יוחנן בשלח היהודים מירושלים כהנים ולוים לשאל אתו מי אתה׃ 20ויודה ולא כחש ויודה לאמר אני אינני המשיח׃ 21וישאלו אתו מי אפוא אתה האתה אליהו ויאמר אינני האתה הנביא ויען לא׃ 22ויאמרו אליו מי זה אתה למען נשיב לשלחינו דבר מה תאמר עליך׃ 23ויאמר אני קול קורא במדבר פנו דרך יהוה כאשר דבר ישעיהו הנביא׃

24והמשלחים היו מן הפרושים׃ 25וישאלהו ויאמרו אליו מדוע אפוא מטביל אתה אם אינך המשיח או אליה או הנביא׃ 26ויען אתם יוחנן ויאמר אנכי מטביל במים ובתוככם עומד אשר לא ידעתם אתו׃ 27הוא הבא אחרי אשר היה לפני ואני נקלתי מהתיר שרוך נעליו׃ 28זאת היתה בבית עברה מעבר לירדן מקום אשר יוחנן מטביל שם׃

29ויהי ממחרת וירא יוחנן את ישוע בא אליו ויאמר הנה שה האלהים הנשא חטאת העולם׃ 30זה הוא אשר אמרתי עליו אחרי יבא איש אשר היה לפני כי קדם לי היה׃ 31ואני לא ידעתיו כי אם בעבור יגלה בישראל באתי אני לטבל במים׃ 32ויעד יוחנן ויאמר חזיתי הרוח כדמות יונה ירדת משמים ותנח עליו׃ 33ואני לא ידעתיו אולם השלח אתי לטבל במים הוא אמר אלי את אשר תראה הרוח ירדת ונחה עליו הנה זה הוא אשר יטבל ברוח הקדש׃ 34ואני ראיתי ואעידה כי זה הוא בן האלהים׃

35ויהי ממחרת ויסף יוחנן ויעמד ושנים מתלמידיו עמו׃ 36ויבט אל ישוע והוא מתהלך ויאמר הנה שה האלהים׃ 37ושני תלמידיו שמעו את דברו וילכו אחרי ישוע׃ 38ויפן ישוע אחריו וירא אתם הלכים אחריו ויאמר אליהם מה תבקשו ויאמרו אליו רבי פרושו מורי איפה תלין׃ 39ויאמר אליהם באו וראו ויבאו ויראו את מקום מלונו וישבו עמו ביום ההוא והעת כשעה העשירית׃ 40ואחד מן השנים אשר שמעו מאת יוחנן והלכו אחריו הוא אנדרי אחי שמעון פטרוס׃ 41הוא פגש בראשונה את שמעון אחיו ויאמר אליו את המשיח מצאנו אשר תרגומו כריסטוס׃ 42ויוליכהו אל ישוע ויהי כהביט אליו ישוע ויאמר שמעון בן יונה לך יקרא כיפא אשר תרגומו פטרוס׃

43ויהי ממחרת ויואל ישוע לצאת הגלילה וימצא את פילפוס ויאמר אליו לך אחרי׃ 44ופילפוס היה מבית צידה עיר אנדרי ופטרוס׃ 45ויפגע פילפוס את נתנאל ויאמר אליו מצאנו אתו אשר כתב משה בספר התורה והנביאים את ישוע בן יוסף מנצרת׃ 46ויאמר אליו נתנאל המנצרת תצא לנו טובה ויאמר אליו בא וראה׃ 47וירא ישוע את נתנאל בא לקראתו ויאמר עליו הנה באמת בן ישראל אשר אין בו רמיה׃ 48ויאמר אליו נתנאל מאין ידעתני ויען ישוע ויאמר לו בטרם קרא לך פילפוס בהיותך תחת התאנה אנכי ראיתיך׃ 49ויען נתנאל ויאמר אליו רבי אתה בן אלהים אתה הוא מלך ישראל׃ 50ויען ישוע ויאמר אליו על אמרי לך כי תחת התאנה ראיתיך האמנת הנה גדלות מאלה תראה׃ 51ויאמר אליו אמן אמן אני אמר לכם מעתה תראו השמים נפתחים ומלאכי אלהים עלים וירדים על בן אלהים׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Luke 24
Top of Page
Top of Page