John 2
Hebrew Bible OT and NT

1וביום השלישי היתה חתנה בקנה אשר בגליל ואם ישוע היתה שם׃ 2וישוע ותלמידיו היו גם הם קרואים אל החתנה׃ 3ויחסר היין ותאמר אם ישוע אליו יין אין להם׃ 4ויאמר אליה ישוע מה לי ולך אשה עתי עדין לא באה׃ 5ותאמר אמו אל המשרתים ככל אשר יאמר לכם תעשו׃ 6והנה ששה כדי אבן ערוכים שם כמשפט היהודים לטהרתם שתים או שלש בתים יכיל כל אחד׃ 7ויאמר אליהם ישוע מלאו לכם הכדים מים וימלאום עד למעלה׃ 8ויאמר שאבו נא והביאו אל רב המסבה ויביאו׃ 9ויטעם רב המסבה את המים אשר נהפכו ליין ולא ידע מאין הוא ואולם המשרתים אשר שאבו את המים ידעו ויקרא רב המסבה אל החתן׃ 10ויאמר אליו כל איש יתן בראשונה את היין הטוב וכאשר ישכרו יתן להם את הגרוע ואתה צפנת היין הטוב עד עתה׃ 11זאת תחלת האתות אשר עשה ישוע בקנה אשר בארץ הגליל וגלה את כבודו ויאמינו בו תלמידיו׃

12ויהי אחרי כן וירד אל כפר נחום הוא ואמו ואחיו ותלמידיו ולא ארכו ימי שבתם שם׃

13ויקרבו ימי חג הפסח אשר ליהודים ויעל ישוע ירושלים׃ 14וימצא במקדש מכרי בקר וצאן ובני יונה ואת מחליפי כסף ישבים שם׃ 15ויקח חבלים ויעבתם לשוט ויגרש כלם מן המקדש ואת הצאן ואת הבקר ויפזר את מעות השלחנים ויהפך שלחנתיהם׃ 16ואל מכרי היונים אמר הוציאו אלה מזה ואל תעשו את בית אבי לבית מסחר׃ 17ויזכרו תלמידיו את הכתוב כי קנאת ביתך אכלתני׃ 18ויענו היהודים ויאמרו אליו אי זו אות תראנו כי כזאת אתה עשה׃ 19ויען ישוע ויאמר אליהם הרסו את ההיכל הזה ובשלשה ימים אקימנו׃ 20ויאמרו היהודים הנה זה ארבעים ושש שנה נבנה ההיכל הזה ואתה בשלשה ימים תקימנו׃ 21והוא דבר על היכל גויתו׃ 22ואחרי קומו מן המתים זכרו תלמידיו כי זאת אמר להם ויאמינו בכתוב ובדבר אשר דבר ישוע׃

23ויהי בהיתו בירושלים בחג הפסח האמינו רבים בשמו כי ראו האתות אשר עשה׃ 24והוא ישוע לא הפקיד את עצמו בידם על אשר ידע את כלם׃ 25ולא הצטרך לעדות איש על האדם כי הוא ידע מה בקרב האדם׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

John 1
Top of Page
Top of Page