John 3
Hebrew Bible OT and NT

1ויהי איש אחד בתוך הפרושים ושמו נקדימון שר ליהודים׃ 2ויבא אל ישוע לילה ויאמר אליו רבי ידענו כי אתה מורה מאת אלהים באת כי לא יוכל איש לעשות האתות אשר אתה עשה בלתי אם האלהים עמו׃ 3ויען ישוע ויאמר אליו אמן אמן אני אמר לך אם לא יולד איש מלמעלה לא יוכל לראות מלכות האלהים׃

4ויאמר אליו נקדימון איך יולד אדם והוא זקן הכי שוב ישוב אל בטן אמו ויולד׃ 5ויען ישוע אמן אמן אני אמר לך אם לא יולד איש מן המים והרוח לא יוכל לבוא אל מלכות האלהים׃ 6הנולד מן הבשר בשר הוא והנולד מן הרוח רוח הוא׃ 7אל תתמה על אמרי לך כי עליכם להולד מלמעלה׃ 8הרוח באשר יחפץ שם הוא נשב ואתה תשמע את קולו אך לא תדע מאין בא ואנה הוא הולך כן כל הנולד מן הרוח׃

9ויען נקדימון ויאמר אליו איכה תהיה כזאת׃ 10ויען ישוע ויאמר אליו רבן של ישראל אתה וזאת לא ידעת׃ 11אמן אמן אני אמר לך כי את אשר ידענו נדבר ואת אשר ראינו נעיד ואתם לא תקבלו עדותנו׃ 12אם אמרתי אליכם דברי הארץ ואינכם מאמינים איך תאמינו באמרי אליכם דברי השמים׃ 13ואיש לא עלה השמימה בלתי אם אשר ירד מן השמים בן האדם אשר הוא בשמים׃ 14וכאשר הגביה משה את הנחש במדבר כן צריך בן האדם להנשא׃ 15למען לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולמים׃

16כי ככה אהב האלהים את העולם עד אשר נתן את בנו את יחידו למען לא יאבד כל המאמין בו כי אם יחיה חיי עולמים׃ 17כי האלהים לא שלח את בנו אל העולם לדין את העולם כי אם למען יושע בו העולם׃ 18המאמין בו לא ידון ואשר לא יאמין בו כבר נדון כי לא האמין בשם בן האלהים היחיד׃ 19וזה הוא הדין כי האור בא אל העולם ובני האדם אהבו החשך מן האור כי רעים מעשיהם׃ 20כי כל פעל עולה ישנא את האור ולא יבא לאור פן יוכחו מעשיו׃ 21אבל עשה האמת יבא לאור למען יגלו מעשיו כי נעשו באלהים׃

22ויהי אחרי הדברים האלה ויבא ישוע ותלמידיו אל ארץ יהודה ויגר שם עמהם ויטבל׃ 23וגם יוחנן היה טבל בעינון קרוב לשלם כי שמה מים לרב ויבאו ויטבלו׃ 24כי עוד לא נתן יוחנן אל בית הסהר׃

25ויהי ריב בין תלמידי יוחנן ובין היהודים על דבר הטהרה׃ 26ויבאו אל יוחנן ויאמרו אליו רבי האיש אשר היה עמך בעבר הירדן ואשר העידת לו הנו טבל וכלם באים אליו׃ 27ויען יוחנן לא יוכל איש לקחת דבר בלתי אם נתן לו מן השמים׃ 28ואתם עדי כי אמרתי אנכי אינני המשיח רק שלוח אני לפניו׃ 29אשר לו הכלה הוא החתן ורע החתן העמד ושמע אתו שמוח ישמח לקול החתן הנה שמחתי זאת עתה שלמה׃ 30הוא יגדל הלוך וגדל ואני אחסר הלוך וחסור׃

31הבא ממעל נעלה על כל ואשר מארץ מארץ הוא ומארץ ידבר הבא משמים נעלה על כל׃ 32ואת אשר ראה ושמע את זאת יעיד ואין מקבל עדותו׃ 33ואשר קבל עדותו חתום חתם כי האלהים אמת׃ 34כי את אשר שלחו אלהים דברי אלהים ידבר כי לא במדה נתן אלהים את הרוח׃ 35האב אהב את בנו ואת כל נתן בידו׃ 36כל המאמין בבן יש לו חיי עולמים ואשר לא יאמין בבן לא יראה חיים כי אם חרון אלהים ישכן עליו׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

John 2
Top of Page
Top of Page