ירמיה 14
Hebrew Bible OT and NT

1אשר היה דבר יהוה אל ירמיהו על דברי הבצרות׃

2אבלה יהודה ושעריה אמללו קדרו לארץ וצוחת ירושלם עלתה׃

3ואדריהם שלחו צעוריהם למים באו על גבים לא מצאו מים שבו כליהם ריקם בשו והכלמו וחפו ראשם׃

4בעבור האדמה חתה כי לא היה גשם בארץ בשו אכרים חפו ראשם׃

5כי גם אילת בשדה ילדה ועזוב כי לא היה דשא׃

6ופראים עמדו על שפים שאפו רוח כתנים כלו עיניהם כי אין עשב׃

7אם עונינו ענו בנו יהוה עשה למען שמך כי רבו משובתינו לך חטאנו׃

8מקוה ישראל מושיעו בעת צרה למה תהיה כגר בארץ וכארח נטה ללון׃

9למה תהיה כאיש נדהם כגבור לא יוכל להושיע ואתה בקרבנו יהוה ושמך עלינו נקרא אל תנחנו׃

10כה אמר יהוה לעם הזה כן אהבו לנוע רגליהם לא חשכו ויהוה לא רצם עתה יזכר עונם ויפקד חטאתם׃ 11ויאמר יהוה אלי אל תתפלל בעד העם הזה לטובה׃ 12כי יצמו אינני שמע אל רנתם וכי יעלו עלה ומנחה אינני רצם כי בחרב וברעב ובדבר אנכי מכלה אותם׃

13ואמר אהה אדני יהוה הנה הנבאים אמרים להם לא תראו חרב ורעב לא יהיה לכם כי שלום אמת אתן לכם במקום הזה׃ 14ויאמר יהוה אלי שקר הנבאים נבאים בשמי לא שלחתים ולא צויתים ולא דברתי אליהם חזון שקר וקסם ואלול ותרמות לבם המה מתנבאים לכם׃ 15לכן כה אמר יהוה על הנבאים הנבאים בשמי ואני לא שלחתים והמה אמרים חרב ורעב לא יהיה בארץ הזאת בחרב וברעב יתמו הנבאים ההמה׃ 16והעם אשר המה נבאים להם יהיו משלכים בחצות ירושלם מפני הרעב והחרב ואין מקבר להמה המה נשיהם ובניהם ובנתיהם ושפכתי עליהם את רעתם׃

17ואמרת אליהם את הדבר הזה תרדנה עיני דמעה לילה ויומם ואל תדמינה כי שבר גדול נשברה בתולת בת עמי מכה נחלה מאד׃

18אם יצאתי השדה והנה חללי חרב ואם באתי העיר והנה תחלואי רעב כי גם נביא גם כהן סחרו אל ארץ ולא ידעו׃

19המאס מאסת את יהודה אם בציון געלה נפשך מדוע הכיתנו ואין לנו מרפא קוה לשלום ואין טוב ולעת מרפא והנה בעתה׃

20ידענו יהוה רשענו עון אבותינו כי חטאנו לך׃

21אל תנאץ למען שמך אל תנבל כסא כבודך זכר אל תפר בריתך אתנו׃

22היש בהבלי הגוים מגשמים ואם השמים יתנו רבבים הלא אתה הוא יהוה אלהינו ונקוה לך כי אתה עשית את כל אלה׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Jeremiah 13
Top of Page
Top of Page