ירמיה 13
Hebrew Bible OT and NT

1כה אמר יהוה אלי הלוך וקנית לך אזור פשתים ושמתו על מתניך ובמים לא תבאהו׃ 2ואקנה את האזור כדבר יהוה ואשם על מתני׃ 3ויהי דבר יהוה אלי שנית לאמר׃ 4קח את האזור אשר קנית אשר על מתניך וקום לך פרתה וטמנהו שם בנקיק הסלע׃ 5ואלך ואטמנהו בפרת כאשר צוה יהוה אותי׃ 6ויהי מקץ ימים רבים ויאמר יהוה אלי קום לך פרתה וקח משם את האזור אשר צויתיך לטמנו שם׃ 7ואלך פרתה ואחפר ואקח את האזור מן המקום אשר טמנתיו שמה והנה נשחת האזור לא יצלח לכל׃

8ויהי דבר יהוה אלי לאמר׃ 9כה אמר יהוה ככה אשחית את גאון יהודה ואת גאון ירושלם הרב׃ 10העם הזה הרע המאנים לשמוע את דברי ההלכים בשררות לבם וילכו אחרי אלהים אחרים לעבדם ולהשתחות להם ויהי כאזור הזה אשר לא יצלח לכל׃ 11כי כאשר ידבק האזור אל מתני איש כן הדבקתי אלי את כל בית ישראל ואת כל בית יהודה נאם יהוה להיות לי לעם ולשם ולתהלה ולתפארת ולא שמעו׃

12ואמרת אליהם את הדבר הזה כה אמר יהוה אלהי ישראל כל נבל ימלא יין ואמרו אליך הידע לא נדע כי כל נבל ימלא יין׃ 13ואמרת אליהם כה אמר יהוה הנני ממלא את כל ישבי הארץ הזאת ואת המלכים הישבים לדוד על כסאו ואת הכהנים ואת הנביאים ואת כל ישבי ירושלם שכרון׃ 14ונפצתים איש אל אחיו והאבות והבנים יחדו נאם יהוה לא אחמול ולא אחוס ולא ארחם מהשחיתם׃

15שמעו והאזינו אל תגבהו כי יהוה דבר׃

16תנו ליהוה אלהיכם כבוד בטרם יחשך ובטרם יתנגפו רגליכם על הרי נשף וקויתם לאור ושמה לצלמות ישית לערפל׃

17ואם לא תשמעוה במסתרים תבכה נפשי מפני גוה ודמע תדמע ותרד עיני דמעה כי נשבה עדר יהוה׃

18אמר למלך ולגבירה השפילו שבו כי ירד מראשותיכם עטרת תפארתכם׃

19ערי הנגב סגרו ואין פתח הגלת יהודה כלה הגלת שלומים׃

20שאי עיניכם וראי הבאים מצפון איה העדר נתן לך צאן תפארתך׃

21מה תאמרי כי יפקד עליך ואת למדת אתם עליך אלפים לראש הלוא חבלים יאחזוך כמו אשת לדה׃

22וכי תאמרי בלבבך מדוע קראני אלה ברב עונך נגלו שוליך נחמסו עקביך׃

23היהפך כושי עורו ונמר חברברתיו גם אתם תוכלו להיטיב למדי הרע׃

24ואפיצם כקש עובר לרוח מדבר׃

25זה גורלך מנת מדיך מאתי נאם יהוה אשר שכחת אותי ותבטחי בשקר׃

26וגם אני חשפתי שוליך על פניך ונראה קלונך׃

27נאפיך ומצהלותיך זמת זנותך על גבעות בשדה ראיתי שקוציך אוי לך ירושלם לא תטהרי אחרי מתי עד׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Jeremiah 12
Top of Page
Top of Page