בראשית 10
Hebrew Bible OT and NT

1ואלה תולדת בני נח שם חם ויפת ויולדו להם בנים אחר המבול׃

2בני יפת גמר ומגוג ומדי ויון ותבל ומשך ותירס׃ 3ובני גמר אשכנז וריפת ותגרמה׃ 4ובני יון אלישה ותרשיש כתים ודדנים׃ 5מאלה נפרדו איי הגוים בארצתם איש ללשנו למשפחתם בגויהם׃

6ובני חם כוש ומצרים ופוט וכנען׃ 7ובני כוש סבא וחוילה וסבתה ורעמה וסבתכא ובני רעמה שבא ודדן׃ 8וכוש ילד את נמרד הוא החל להיות גבר בארץ׃ 9הוא היה גבר ציד לפני יהוה על כן יאמר כנמרד גבור ציד לפני יהוה׃ 10ותהי ראשית ממלכתו בבל וארך ואכד וכלנה בארץ שנער׃ 11מן הארץ ההוא יצא אשור ויבן את נינוה ואת רחבת עיר ואת כלח׃ 12ואת רסן בין נינוה ובין כלח הוא העיר הגדלה׃ 13ומצרים ילד את לודים ואת ענמים ואת להבים ואת נפתחים׃ 14ואת פתרסים ואת כסלחים אשר יצאו משם פלשתים ואת כפתרים׃

15וכנען ילד את צידן בכרו ואת חת׃ 16ואת היבוסי ואת האמרי ואת הגרגשי׃ 17ואת החוי ואת הערקי ואת הסיני׃ 18ואת הארודי ואת הצמרי ואת החמתי ואחר נפצו משפחות הכנעני׃ 19ויהי גבול הכנעני מצידן באכה גררה עד עזה באכה סדמה ועמרה ואדמה וצבים עד לשע׃ 20אלה בני חם למשפחתם ללשנתם בארצתם בגויהם׃

21ולשם ילד גם הוא אבי כל בני עבר אחי יפת הגדול׃ 22בני שם עילם ואשור וארפכשד ולוד וארם׃ 23ובני ארם עוץ וחול וגתר ומש׃ 24וארפכשד ילד את שלח ושלח ילד את עבר׃ 25ולעבר ילד שני בנים שם האחד פלג כי בימיו נפלגה הארץ ושם אחיו יקטן׃ 26ויקטן ילד את אלמודד ואת שלף ואת חצרמות ואת ירח׃ 27ואת הדורם ואת אוזל ואת דקלה׃ 28ואת עובל ואת אבימאל ואת שבא׃ 29ואת אופר ואת חוילה ואת יובב כל אלה בני יקטן׃ 30ויהי מושבם ממשא באכה ספרה הר הקדם׃ 31אלה בני שם למשפחתם ללשנתם בארצתם לגויהם׃

32אלה משפחת בני נח לתולדתם בגויהם ומאלה נפרדו הגוים בארץ אחר המבול׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Genesis 9
Top of Page
Top of Page