בראשית 11
Hebrew Bible OT and NT

1ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים׃ 2ויהי בנסעם מקדם וימצאו בקעה בארץ שנער וישבו שם׃ 3ויאמרו איש אל רעהו הבה נלבנה לבנים ונשרפה לשרפה ותהי להם הלבנה לאבן והחמר היה להם לחמר׃ 4ויאמרו הבה נבנה לנו עיר ומגדל וראשו בשמים ונעשה לנו שם פן נפוץ על פני כל הארץ׃ 5וירד יהוה לראת את העיר ואת המגדל אשר בנו בני האדם׃ 6ויאמר יהוה הן עם אחד ושפה אחת לכלם וזה החלם לעשות ועתה לא יבצר מהם כל אשר יזמו לעשות׃ 7הבה נרדה ונבלה שם שפתם אשר לא ישמעו איש שפת רעהו׃ 8ויפץ יהוה אתם משם על פני כל הארץ ויחדלו לבנת העיר׃ 9על כן קרא שמה בבל כי שם בלל יהוה שפת כל הארץ ומשם הפיצם יהוה על פני כל הארץ׃

10אלה תולדת שם שם בן מאת שנה ויולד את ארפכשד שנתים אחר המבול׃ 11ויחי שם אחרי הולידו את ארפכשד חמש מאות שנה ויולד בנים ובנות׃

12וארפכשד חי חמש ושלשים שנה ויולד את שלח׃ 13ויחי ארפכשד אחרי הולידו את שלח שלש שנים וארבע מאות שנה ויולד בנים ובנות׃

14ושלח חי שלשים שנה ויולד את עבר׃ 15ויחי שלח אחרי הולידו את עבר שלש שנים וארבע מאות שנה ויולד בנים ובנות׃

16ויחי עבר ארבע ושלשים שנה ויולד את פלג׃ 17ויחי עבר אחרי הולידו את פלג שלשים שנה וארבע מאות שנה ויולד בנים ובנות׃

18ויחי פלג שלשים שנה ויולד את רעו׃ 19ויחי פלג אחרי הולידו את רעו תשע שנים ומאתים שנה ויולד בנים ובנות׃

20ויחי רעו שתים ושלשים שנה ויולד את שרוג׃ 21ויחי רעו אחרי הולידו את שרוג שבע שנים ומאתים שנה ויולד בנים ובנות׃

22ויחי שרוג שלשים שנה ויולד את נחור׃ 23ויחי שרוג אחרי הולידו את נחור מאתים שנה ויולד בנים ובנות׃

24ויחי נחור תשע ועשרים שנה ויולד את תרח׃ 25ויחי נחור אחרי הולידו את תרח תשע עשרה שנה ומאת שנה ויולד בנים ובנות׃

26ויחי תרח שבעים שנה ויולד את אברם את נחור ואת הרן׃

27ואלה תולדת תרח תרח הוליד את אברם את נחור ואת הרן והרן הוליד את לוט׃ 28וימת הרן על פני תרח אביו בארץ מולדתו באור כשדים׃ 29ויקח אברם ונחור להם נשים שם אשת אברם שרי ושם אשת נחור מלכה בת הרן אבי מלכה ואבי יסכה׃ 30ותהי שרי עקרה אין לה ולד׃

31ויקח תרח את אברם בנו ואת לוט בן הרן בן בנו ואת שרי כלתו אשת אברם בנו ויצאו אתם מאור כשדים ללכת ארצה כנען ויבאו עד חרן וישבו שם׃ 32ויהיו ימי תרח חמש שנים ומאתים שנה וימת תרח בחרן׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Genesis 10
Top of Page
Top of Page