Acts 2
Hebrew Bible OT and NT

1וביום מלאת שבעת השבעות ויתאספו כלם לב אחד׃ 2ויהי פתאם קול רעש מן השמים כקול רוח סערה וימלא את כל הבית אשר ישבו בו׃ 3ותראינה אליהם לשנות נחלקות ומראיהן כאש ותנוחינה אחת אחת על כל אחד מהם׃ 4וימלאו כלם רוח הקדש ויחלו לדבר בלשנות אחרות כאשר נתנם הרוח להטיף׃

5ובירושלים שכנו יהודים אנשי חסד מכל גוי וגוי אשר תחת השמים׃ 6ויהי בהיות קול הרעש ההוא ויקבצו עם רב ויהיו נבכים כי איש איש שמע אתם מדברים בשפת עמו׃ 7וישתוממו ויתמהו ויאמרו איש אל רעהו הנה כל אלה המדברים הלא גלילים המה׃ 8ואיך אנחנו שמעים אתם איש כשפת ארץ מולדתנו׃ 9פרתיים ומדים ועילמים וישבי ארם נהרים יהודה וקפודקיה פנטוס ואסיא׃ 10פרוגיא ופמפוליא מצרים וחבל לוב אשר על יד קוריני והבאים מרומי גם יהודים גם גרים׃ 11כרתים וערבים הנה אנחנו שמעים אתם מספרים בלשנותינו גדלות האלהים׃ 12וישתוממו כלם ויבהלו ויאמרו איש אל אחיו מה תהיה זאת׃ 13ואחרים לעגו ויאמרו כי מלאי עסיס המה׃

14אז יעמד פטרוס ועשתי העשר עמו וישא את קולו וידבר אליהם אנשי יהודה וישבי ירושלים כלכם זאת תודע לכם והאזינו אל דברי׃ 15כי אלה לא שכורים המה כאשר חשבתם כי שעה שלישית ביום עתה׃ 16אבל זה הוא האמור על ידי יואל הנביא׃

17והיה באחרית הימים נאם אלהים אשפך את רוחי על כל בשר ונבאו בניכם ובנתיכם ובחוריכם חזינות יראו וזקניכם חלמות יחלמון׃

18וגם על עבדי ועל שפחותי בימים ההמה אשפך את רוחי ונבאו׃

19ונתתי מופתים בשמים ממעל ואתות בארץ מתחת דם ואש ותימרות עשן׃

20השמש יהפך לחשך והירח לדם לפני בוא יום יהוה הגדול והנורא׃

21והיה כל אשר יקרא בשם יהוה ימלט׃

22אנשי ישראל שמעו הדברים האלה ישוע הנצרי האיש אשר נאמן לכם מאת האלהים בגבורות ובמופתים ובאתות אשר האלהים עשה על ידו בתוככם כאשר ידעתם גם אתם׃ 23אתו הנמסר על פי עצת האלהים הנחרצה וידיעתו מקום לקחתם ובידי רשעים הוקעתם והרגתם אתו׃ 24והאלהים הקימו מן המתים בהתיר את חבלי המות באשר נמנע מן המות לעצר אתו׃

25כי דוד אמר עליו שויתי יהוה לנגדי תמיד כי מימיני בל אמוט׃

26לכן שמח לבי ויגל כבודי אף בשרי ישכן לבטח׃

27כי לא תעזב נפשי לשאול לא תתן חסידך לראות שחת׃

28תודיעני ארחות חיים שבע שמחות את פניך׃

29אנשים אחים הניחו לי ואדברה באזני כלכם על דוד אבינו אשר גם מת גם נקבר וקבורתו אתנו היא עד היום הזה׃ 30והוא בהיותו נביא ומדעתו את השבועה אשר נשבע לו האלהים להקים את המשיח כפי הבשר מפרי חלציו להושיבו על כסאו׃ 31לכן בחזותו מראש דבר על תקומת המשיח כי לא נעזבה נפשו לשאול וגם בשרו לא ראה שחת׃ 32את ישוע זה הקים אלהים מן המתים ואנחנו כלנו עדיו׃ 33ועתה אחרי הנשאו בימין האלהים לקח מאת האב את הבטחת רוח הקדש וישפך את אשר אתם ראים ושמעים׃

34כי דוד לא עלה השמימה והנה הוא אמר נאם יהוה לאדני שב לימיני׃

35עד אשית איביך הדם לרגליך׃ 36לכן ידע נא בית ישראל כלו כי לאדון ולמשיח שמו האלהים את ישוע זה אשר צלבתם׃

37ויהי כשמעם התעצבו אל לבם ויאמרו אל פטרוס ואל שאר השליחים אנשים אחים מה עלינו לעשות׃ 38ויאמר פטרוס אליהם שובו מדרכיכם והטבלו כל איש מכם על שם ישוע המשיח לסליחת חטאיכם וקבלתם את מתנת רוח הקדש׃ 39כי לכם ההבטחה ולבניכם ולכל הרחוקים לכל אשר קרא יהוה אלהינו׃ 40ויעד עוד בהם באמרים אחרים הרבה ויזהר אתם לאמר המלטו נא מדור תהפכות הזה׃ 41ויקבלו את דברו בשמחה ויטבלו וביום ההוא נוספו כשלשת אלפי נפש׃

42ויהיו שקדים על תורת השליחים ועל ההתחברות ועל בציעת הלחם ועל התפלה׃

43ותפל אימה על כל נפש ומופתים רבים ואתות נעשו על ידי השליחים בירושלים׃ 44וכל המאמינים התאחדו יחד ויהי להם הכל בשתפות׃ 45ואת אחזתם ואת רכושם מכרו ויחלקו אתם לכלם לאיש איש די מחסורו׃ 46ויום יום היו שקדים במקדש לב אחד ויבצעו את הלחם בבית בבית׃ 47ויאכלו מזונם בגילה ובתם לבב וישבחו את האלהים וימצאו חן בעיני כל העם והאדון הוסיף יום יום על העדה את הנושעים׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Acts 1
Top of Page
Top of Page