Acts 3
Hebrew Bible OT and NT

1ופטרוס ויוחנן עלים יחדו אל המקדש לעת התפלה בשעה התשיעית׃ 2ואיש אחד פסח מבטן אמו מובא שמה אשר יושיבהו יום יום שער המקדש הנקרא שער המהדר לשאל מתנות מאת באי המקדש׃ 3ויהי כראותו את פטרוס ואת יוחנן באים אל המקדש ויבקש לקחת מאתם צדקה׃ 4ויסתכל בו פטרוס וגם יוחנן ויאמר אליו הביטה אלינו׃ 5וישם פניו אליהם בקותו לקחת מאתם דבר׃ 6ויאמר פטרוס כסף וזהב אין לי אבל את אשר בידי אתננו לך בשם ישוע המשיח הנצרי קום התהלך׃ 7ויאחז ביד ימינו ויקם אותו ויתחזקו פתאם רגליו וקרסליו׃ 8ויקפץ ויתהלך ויבא אתם אל המקדש מתהלך ומרקד ומשבח את האלהים׃ 9ויראהו כל העם מתהלך ומשבח את האלהים׃ 10ויכירו אותו כי הוא אשר היה ישב לשאל צדקה בשער המקדש המהדר וימלאו שמה ושממון על הנעשה לו׃

11ויהי הוא מחזיק בפטרוס וביוחנן וירץ אליהם כל העם אל האולם הנקרא אולם של שלמה וישתוממו׃ 12וירא פטרוס ויען ויאמר אל העם אנשי ישראל מה אתם תמהים על זאת ומה תסתכלו בנו כאלו אנחנו בכחנו ובחסידותנו שמנו את זה מתהלך׃ 13אלהי אברהם אלהי יצחק ואלהי יעקב אלהי אבותינו הוא פאר את עבדו ישוע אשר אתם מסרתם אותו וכחשתם בו בפני פילטוס כשהיה דן לפטרו׃ 14אבל אתם כחשתם בקדוש ובצדיק ובקשתם כי יחן לכם איש רצח׃ 15ואת שר החיים הרגתם אשר האלהים הקימו מן המתים ואנחנו עדיו׃ 16ולמען אמונת שמו חזק שמו את האיש הזה אשר אתם ראים ומכירים אתו והאמונה אשר לנו על ידו היא העלתה לו את הארכה הזאת לעיני כלכם׃

17ועתה אחי ידע אני כי בבלי דעת עשיתם גם אתם גם ראשיכם׃ 18והאלהים ככה מלא את אשר הגיד מקדם בפי כל נביאיו כי יענה המשיח׃ 19לכן הנחמו ושובו וימחו חטאיכם׃ 20למען אשר יבאו ימי רוחה מלפני יהוה וישלח את אשר בשרו לכם מקדם את ישוע המשיח׃ 21אשר צריך כי יקבלהו השמים עד ימי שוב כל הדברים לתקונם אשר דבר עליהם האלהים בפי נביאיו הקדושים מימי עולם׃ 22הן משה אמר אל אבותינו נביא יקים לכם יהוה אלהיכם מקרב אחיכם כמני אליו תשמעון ככל אשר ידבר אליכם׃ 23והיה כל הנפש אשר לא תשמע אל הנביא ההוא ונכרתה מעמיה׃ 24וגם כל הנביאים משמואל ואשר נבאו אחריו כלם הגידו מראש את הימים האלה׃ 25אתם בני הנביאים ובני הברית אשר כרת האלהים עם אבותינו באמרו אל אברהם ונברכו בזרעך כל משפחות האדמה׃ 26לכם בראשונה העמיד האלהים את עבדו ישוע וישלחהו לברך אתכם בשובכם כל איש מרע מעלליכם׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Acts 2
Top of Page
Top of Page