Acts 4
Hebrew Bible OT and NT

1ויהי בדברם אל העם ויקומו עליהם הכהנים ונגיד בית המקדש והצדוקים׃ 2כי חרה להם על אשר למדו את העם והגידו בישוע את תחית המתים׃ 3וישלחו בהם את ידיהם וישימום במשמר עד למחר כי כבר בא הערב׃ 4ורבים מהשמעים את הדבר האמינו ויהי מספר האנשים כחמשת אלפים׃

5ויהי ממחרת ויקהלו שריהם ראשיהם וזקניהם וסופריהם ירושלים׃ 6וחנן הכהן הגדול וקיפא ויוחנן ואלכסנדרוס וכל אשר ממשפחת הכהן הגדול׃ 7ויעמידו אתם בתוך וישאלום באי זה כח ובאי זה שם עשיתם זאת׃ 8וימלא פטרוס רוח הקדש ויאמר אליהם אתם ראשי העם וזקני ישראל׃ 9אם אנחנו נחקרים היום על הטובה אשר עשינו לאיש חולה ושאלתם במה זה נושע׃ 10יודע לכלכם ולכל עם ישראל כי בשם ישוע המשיח הנצרי אשר צלבתם אותו ואשר האלהים הקימו מן המתים כי בשמו עמד זה לפניכם בריא׃ 11והוא האבן אשר מאסתם אתם הבונים ותהי לראש פנה׃ 12ואין הישועה באחר ואין תחת השמים שם אחר הנתן לבני אדם אשר בו נושע׃

13ויהי כאשר ראו את בטחון לב של פטרוס ויוחנן והבינו כי הדיוטים ולא בעלי חכמה המה ויתמהו עליהם ויכירום כי התהלכו עם ישוע׃ 14ובראותם את האיש הנרפא עמד אצלם לא מצאו לדבר נגדם דבר׃ 15ויצוו אתם לצאת חוצה מן הסנהדרין ויתיעצו יחדו׃ 16ויאמרו מה נעשה לאנשים האלה הנה אות גלוי נעשה על ידיהם וגם מפרסם לכל ישבי ירושלים ולא נוכל לכחש בו׃ 17אך למען לא ירבה הדבר בעם ויפרץ נזהירה אתם בגערה לבלתי דבר עוד לכל אדם בשם הזה׃ 18ויקראו אתם ויצוום אשר לא ידברו דבר ולא ילמדו בשם ישוע׃ 19ויענו פטרוס ויוחנן ויאמרו אליהם הנכון הוא לפני האלהים שמע לכם יתר משמע לאלהים שפטו אתם׃ 20כי לא נוכל אנחנו לחדל מדבר את אשר ראינו ושמענו׃ 21ויוסיפו לגער בם ויפטרו אתם באשר לא מצאו דבר לענוש אתם מפני העם כי כלם מהללים את האלהים על הנעשה׃ 22כי בן ארבעים שנה ומעלה היה האיש ההוא אשר נעשה עמו אות הרפואה הזאת׃

23ואחרי הפטרם באו אל אחיהם ויספרו להם את אשר אמרו אליהם הכהנים הגדולים והזקנים׃ 24ויהי כאשר שמעו את זאת וישאו את קולם בלב אחד לאלהים ויאמרו אדני אתה האל העשה את השמים ואת הארץ ואת הים ואת כל אשר בם׃

25אשר אמרת בפי עבדך דוד למה רגשו גוים ולאמים יהגו ריק׃

26יתיצבו מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על יהוה ועל משיחו׃

27כי אמנם נוסדו הורדוס ופנטיוס פילטוס עם הגוים ולאמי ישראל על ישוע עבדך הקדוש אשר משחת׃ 28לעשות את אשר ידך ועצתך מקדם גזרה להיות׃ 29ועתה אדני ראה את גערתם ותן לעבדיך לדבר את דברך בכל בטחון לבם׃ 30בנטתך את ידך למרפא ולתת אתות ומופתים בשם ישוע עבדך הקדוש׃ 31ויהי כאשר התפללו וינע המקום אשר היו נקהלים שם וימלאו כלם רוח הקדש וידברו את דבר האלהים בבטחון לבב׃

32וקהל המאמינים היה להם לב אחד ונפש אחת ואין איש מהם אומר על אשר בידו לי הוא כי הכל היה להם בשתפות׃ 33ובגבורה גדולה יעידו השליחים על תקומת האדון ישוע וחסד גדול נמשך לכלם׃ 34כי לא היה בהם חסר דבר כי כל בעלי שדות ובתים מכרו אתם ויביאו את כסף מחירם׃ 35וישימהו לרגלי השליחים ויתן לכל איש ואיש די מחסרו׃

36ויוסף אשר כנוהו השליחים בשם בר נבא פרושו בן הנחמה איש לוי אשר נולד בארץ כתים׃ 37גם לו היה שדה וימכרהו ויבא את הכסף וישימהו לרגלי השליחים׃

Hebrew Bible OT and NT

Bible Hub

Acts 3
Top of Page
Top of Page