Jobo knyga 22
Lithuanian
1Temanas Elifazas atsakydamas tarė:

2“Ar gali žmogus būti naudingas Dievui? Išminčiaus nauda yra jam pačiam.

3Ar Visagaliui malonu, jei esi teisus? Ar Jis turi naudos, jei tavo kelias nepeiktinas?

4Ar dėl to, kad Jo bijai, Jis bara tave ir patraukia tave į teismą?

5Ar ne dėl tavo didelės nedorybės ir nesuskaičiuojamų kalčių?

6Ėmei užstatą iš savo brolių už nieką, nuplėšei nuogiesiems drabužius,

7nepagirdei ištroškusio, alkano nepamaitinai.

8Savo jėga įsigijai nuosavybę, būdamas galingas, pasilaikei ją.

9Našles išvarei be nieko ir našlaičius palikai tuščiomis rankomis.

10Todėl tu patekai į spąstus ir netikėta baimė vargina tave,

11tamsoje tu negali matyti; vandens gausybė apdengė tave.

12Argi Dievo nėra dangaus aukštybėje? Žiūrėk, kaip aukštai yra žvaigždės.

13Tu sakai: ‘Ką Dievas žino? Ar Jis gali teisti pro tamsius debesis?

14Tamsūs debesys dengia Jį, Jis nieko nemato vaikščiodamas dangaus skliautu’.

15Ar vis dar laikaisi seno kelio, kuriuo piktadariai vaikščiojo?

16Todėl jie nelaiku žuvo, jų pamatą nunešė tvanas.

17Jie sakė Dievui: ‘Atsitrauk nuo mūsų’. Ką Visagalis padarys jiems?

18Jis pripildė jų namus gėrybių, tačiau nedorėlių patarimas yra toli nuo manęs.

19Teisusis mato tai ir džiaugiasi, nekaltieji tyčiojasi iš jų:

20‘Mūsų turtai nepražuvo, o tai, ką jie turėjo, suėdė ugnis’.

21Susitaikyk su Juo ir nusiramink; tuomet ateis tau gerovė.

22Priimk Jo pamokymus ir įsidėk Jo žodžius į širdį.

23Jei grįši prie Visagalio, būsi sutvirtintas ir pašalinsi nedorybę iš savo palapinių,

24tada krausi auksą kaip dulkes, Ofyro auksą kaip upelių akmenis.

25Visagalis bus tau apsauga ir tu turėsi gausybę sidabro.

26Tada gėrėsies Visagaliu ir pakelsi savo akis į Dievą.

27Kai tu melsi Jį, Jis tave išklausys, ir tu ištesėsi savo įžadus.

28Tu nuspręsi, ir bus tau, šviesa švies tau kelyje.

29Kai žmogus pažemintas, tu sakysi: ‘Yra išaukštinimas’, ir Jis išgelbės nuolankų žmogų.

30Jis išgelbės ir kaltą; jis bus išgelbėtas dėl tavo rankų švarumo”.Lithuanian Bible. This translation is copyrighted by the Church "Tikejimo Zodis" -- All Rights Reserved.

Bible Hub

Job 21
Top of Page
Top of Page