2 Timóteushoz 4
Hungarian: Karoli
1Kérlek azért az Isten és Krisztus Jézus színe elõtt, a ki ítélni fog élõket és holtakat az õ eljövetelekor és az õ országában. 2Hirdesd az ígét, állj elõ vele alkalmatos, alkalmatlan idõben, ints, feddj, buzdíts teljes béketûréssel és tanítással. 3Mert lesz idõ, mikor az egészséges tudományt el nem szenvedik, hanem a saját kívánságaik szerint gyûjtenek magoknak tanítókat, mert viszket a fülök; 4És az igazságtól elfordítják az õ fülöket, de a mesékhez oda fordulnak. 5De te józan légy mindenekben, szenvedj, az evangyélista munkáját cselekedd, szolgálatodat teljesen betöltsd.

6Mert én immár megáldoztatom, és az én elköltözésem ideje beállott. 7Ama nemes harczot megharczoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam: 8Végezetre eltétetett nékem az igazság koronája, melyet megád nékem az Úr ama napon, az igaz Bíró; nemcsak nékem pedig, hanem mindazoknak is, a kik vágyva várják az õ megjelenését.

9Igyekezzél hozzám jõni hamar. 10Mert Démás engem elhagyott, e jelen való világhoz ragaszkodván, és elment Thessalónikába: Kresczens Galátziába, Titus Dalmátziába. 11Egyedül Lukács van velem. Márkust magadhoz vévén, hozd magaddal: mert nekem alkalmas a szolgálatra. 12Tikhikust pedig Efézusba küldöttem. 13A felsõruhámat, melyet Troásban Kárpusnál hagytam, jöttödben hozd el, a könyveket is, kiváltképen a hártyákat. 14Az érczmíves Sándor sok bajt szerzett nékem: fizessen meg az Úr néki cselekedetei szerint. 15Tõle te is õrizkedjél, mert szerfelett ellenállott a mi beszédinknek.

16Elsõ védekezésem alkalmával senki sem volt mellettem, sõt mindnyájan elhagytak; ne számíttassék be nékik. 17De az Úr mellettem állott, és megerõsített engem; hogy teljesen bevégezzem az igehirdetést, és hallják meg azt az összes pogányok: és megszabadultam az oroszlán szájából. 18És megszabadít engem az Úr minden gonosz cselekedettõl, és megtart az õ mennyei országára; a kinek dicsõség örökkön örökké! Ámen.

19Köszöntsed Priszkát és Akvilát, és az Onesifórus háznépét. 20Erástus Korinthusban maradt; Trófimust pedig Milétumban hagytam betegen. 21Igyekezzél tél elõtt eljõni. Köszönt téged Eubulus és Pudens és Linus és Klaudia, és mind az atyafiak.

22Az Úr Jézus Krisztus a te lelkeddel. Kegyelem veletek! Ámen.Hungarian: Karoli

Bible Hub

2 Timothy 3
Top of Page
Top of Page