2 Timóteushoz 3
Hungarian: Karoli
1Azt pedig tudd meg, hogy az utolsó napokban nehéz idõk állanak be. 2Mert lesznek az emberek magukat szeretõk, pénzsóvárgók, kérkedõk, kevélyek, káromkodók, szüleik iránt engedetlenek, háládatlanok, tisztátalanok, 3Szeretet nélkül valók, kérlelhetetlenek, rágalmazók, mértékletlenek, kegyetlenek, a jónak nem kedvelõi. 4Árulók, vakmerõk, felfuvalkodottak, inkább a gyönyörnek, mint Istennek szeretõi. 5Kiknél megvan a kegyességnek látszata, de megtagadják annak erejét. És ezeket kerüld. 6Mert ezek közül valók azok, a kik betolakodnak a házakba, és foglyul ejtik a bûnökkel megterhelt és sokféle kívánságoktól ûzött asszonykákat, 7Kik mindenkor tanulnak, de az igazság megismerésére soha el nem juthatnak. 8Miképen pedig Jánnes és Jámbres ellene állottak Mózesnek, akképen ezek is ellene állanak az igazságnak; megromlott elméjû, a hitre nézve nem becsületes emberek. 9De többre nem mennek: mert esztelenségök nyilvánvaló lesz mindenek elõtt, a miképen amazoké is az lett.

10Te pedig követted az én tanításomat, életmódomat, szándékomat, hitemet, hosszútûrésemet, szeretetemet, türelmemet, 11Üldöztetéseimet, szenvedéseimet, a melyek rajtam estek Antiókhiában, Ikóniumban, Listrában: minémû üldöztetéseket szenvedtem! de mindezekbõl megszabadított engem az Úr. 12De mindazok is, a kik kegyesen akarnak élni Krisztus Jézusban, üldöztetni fognak. 13A gonosz emberek pedig és az ámítók nevekednek a rosszaságban, eltévelyítvén és eltévelyedvén. 14De te maradj meg azokban, a miket tanultál és a mik reád bízattak, tudván kitõl tanultad, 15És hogy gyermekségedtõl fogva tudod a szent írásokat, melyek téged bölcscsé tehetnek az idvességre a Krisztus Jézusban való hit által. 16A teljes írás Istentõl ihletett és hasznos a tanításra, a feddésre, a megjobbításra, az igazságban való nevelésre, 17Hogy tökéletes legyen az Isten embere, minden jó cselekedetre felkészített.Hungarian: Karoli

Bible Hub

2 Timothy 2
Top of Page
Top of Page