3063. λοιπόν (loipon)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 3063. λοιπόν (loipon) — 13 Occurrences

Matthew 26:45 Adj-ANS
GRK: Καθεύδετε τὸ λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσθε
KJV: Sleep on now, and
INT: Sleep later on and take your rest

Mark 14:41 Adj-ANS
GRK: Καθεύδετε τὸ λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσθε
KJV: Sleep on now, and
INT: Sleep on now and take your rest

Acts 27:20 Adj-ANS
GRK: ὀλίγου ἐπικειμένου λοιπὸν περιῃρεῖτο ἐλπὶς
KJV: should be saved was then taken away.
INT: small lying on [us] from now was taken away hope

1 Corinthians 1:16 Adj-ANS
GRK: Στεφανᾶ οἶκον λοιπὸν οὐκ οἶδα
KJV: of Stephanas: besides, I know
INT: of Stephanas household as to the rest not I know

1 Corinthians 4:2 Adj-ANS
GRK: ὧδε λοιπὸν ζητεῖται ἐν
KJV: Moreover it is required in
INT: Moreover as to the rest it is required in

1 Corinthians 7:29 Adj-NNS
GRK: ἐστίν τὸ λοιπὸν ἵνα καὶ
INT: is [it] remains that even

2 Corinthians 13:11 Adj-ANS
GRK: Λοιπόν ἀδελφοί χαίρετε
KJV: Finally, brethren, farewell.
INT: For the rest brothers rejoice

Philippians 3:1 Adj-NNS
GRK: Τὸ λοιπόν ἀδελφοί μου
KJV: Finally, my brethren,
INT: Finally brothers of me

Philippians 4:8 Adj-NNS
GRK: Τὸ λοιπόν ἀδελφοί ὅσα
KJV: Finally, brethren, whatsoever things
INT: Finally brothers whatever

1 Thessalonians 4:1 Adj-NNS
GRK: Λοιπόν οὖν ἀδελφοί
KJV: Furthermore then we beseech
INT: Finally then brothers

2 Thessalonians 3:1 Adj-NNS
GRK: Τὸ λοιπὸν προσεύχεσθε ἀδελφοί
KJV: Finally, brethren, pray
INT: Finally pray brothers

2 Timothy 4:8 Adj-ANS
GRK: λοιπὸν ἀπόκειταί μοι
KJV: Henceforth there is laid up for me
INT: From now on is laid up for me

Hebrews 10:13 Adj-ANS
GRK: τὸ λοιπὸν ἐκδεχόμενος ἕως
KJV: From henceforth expecting till
INT: the henceforth awaiting until

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page