2219. ζύμη (zumé)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 2219. ζύμη (zumé) — 13 Occurrences

Matthew 13:33 N-DFS
GRK: τῶν οὐρανῶν ζύμῃ ἣν λαβοῦσα
NAS: is like leaven, which
KJV: is like unto leaven, which a woman
INT: of the heavens to leaven which having taken

Matthew 16:6 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων
NAS: out and beware of the leaven of the Pharisees
KJV: of the leaven of the Pharisees
INT: of the leaven of the Pharisees

Matthew 16:11 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων
NAS: But beware of the leaven of the Pharisees
KJV: of the leaven of the Pharisees
INT: of the leaven of the Pharisees

Matthew 16:12 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν ἄρτων
NAS: to beware of the leaven of bread,
KJV: beware of the leaven of bread, but
INT: of the leaven of bread

Mark 8:15 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων
NAS: out! Beware of the leaven of the Pharisees
KJV: of the leaven of the Pharisees,
INT: of the leaven of the Pharisees

Mark 8:15 N-GFS
GRK: καὶ τῆς ζύμης Ἡρῴδου
NAS: of the Pharisees and the leaven of Herod.
KJV: and [of] the leaven of Herod.
INT: and of the leaven of Herod

Luke 12:1 N-GFS
GRK: ἀπὸ τῆς ζύμης ἥτις ἐστὶν
NAS: [of all, ]Beware of the leaven of the Pharisees,
KJV: of the leaven of the Pharisees,
INT: of the leaven which is

Luke 13:21 N-DFS
GRK: ὁμοία ἐστὶν ζύμῃ ἣν λαβοῦσα
NAS: It is like leaven, which a woman
KJV: It is like leaven, which a woman
INT: Like it is to leaven which having taken

1 Corinthians 5:6 N-NFS
GRK: ὅτι μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ
NAS: that a little leaven leavens
KJV: a little leaven leaveneth
INT: that a little leaven all the

1 Corinthians 5:7 N-AFS
GRK: τὴν παλαιὰν ζύμην ἵνα ἦτε
NAS: out the old leaven so
KJV: the old leaven, that
INT: the old leaven that you might be

1 Corinthians 5:8 N-DFS
GRK: μὴ ἐν ζύμῃ παλαιᾷ μηδὲ
NAS: not with old leaven, nor
KJV: with old leaven, neither with
INT: not with leaven old nor

1 Corinthians 5:8 N-DFS
GRK: μηδὲ ἐν ζύμῃ κακίας καὶ
NAS: nor with the leaven of malice
KJV: neither with the leaven of malice and
INT: nor with leaven of malice and

Galatians 5:9 N-NFS
GRK: μικρὰ ζύμη ὅλον τὸ
NAS: A little leaven leavens the whole
KJV: A little leaven leaveneth the whole
INT: A little leaven all the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page