1601. ἐκπίπτω (ekpipto)
Englishman's Concordance
Strong's Greek: 1601. ἐκπίπτω (ekpipto) — 10 Occurrences

Acts 12:7 V-AIA-3P
GRK: τάχει καὶ ἐξέπεσαν αὐτοῦ αἱ
NAS: And his chains fell off his hands.
KJV: his chains fell off from [his] hands.
INT: haste And fell off of him the

Acts 27:17 V-ASA-3P
GRK: τὴν Σύρτιν ἐκπέσωσιν χαλάσαντες τὸ
NAS: and fearing that they might run aground on [the shallows] of Syrtis,
KJV: lest they should fall into
INT: the sandbars of Syrtis they should fall having lowered the

Acts 27:26 V-ANA
GRK: δεῖ ἡμᾶς ἐκπεσεῖν
NAS: But we must run aground on a certain
KJV: we must be cast upon a certain
INT: must we fall

Acts 27:29 V-ASA-1P
GRK: τραχεῖς τόπους ἐκπέσωμεν ἐκ πρύμνης
NAS: Fearing that we might run aground somewhere
KJV: lest we should have fallen upon
INT: rocky places we might fall out of [the] stern

Acts 27:32 V-ANA
GRK: εἴασαν αὐτὴν ἐκπεσεῖν
NAS: and let it fall away.
KJV: let her fall off.
INT: let her fall

Romans 9:6 V-RIA-3S
GRK: δὲ ὅτι ἐκπέπτωκεν ὁ λόγος
NAS: of God has failed. For they are not all
KJV: of God hath taken none effect. For
INT: however that has failed the word

Galatians 5:4 V-AIA-2P
GRK: τῆς χάριτος ἐξεπέσατε
NAS: by law; you have fallen from grace.
KJV: by the law; ye are fallen from grace.
INT: grace you fell from

James 1:11 V-AIA-3S
GRK: ἄνθος αὐτοῦ ἐξέπεσεν καὶ ἡ
NAS: and its flower falls off and the beauty
KJV: thereof falleth, and
INT: flower of it fell and the

1 Peter 1:24 V-AIA-3S
GRK: τὸ ἄνθος ἐξέπεσεν
NAS: WITHERS, AND THE FLOWER FALLS OFF,
KJV: the flower thereof falleth away:
INT: the flower fall away

2 Peter 3:17 V-ASA-2P
GRK: πλάνῃ συναπαχθέντες ἐκπέσητε τοῦ ἰδίου
NAS: of unprincipled men and fall from your own
KJV: of the wicked, fall from your own
INT: error having been led away you should fall from the own

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page