Ἑτοιμάσατε
Englishman's Concordance
Ἑτοιμάσατε (Hetoimasate) — 7 Occurrences

Matthew 3:3 V-AMA-2P
GRK: τῇ ἐρήμῳ Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν
NAS: IN THE WILDERNESS, MAKE READY THE WAY
KJV: the wilderness, Prepare ye the way
INT: the wilderness Prepare the way

Mark 1:3 V-AMA-2P
GRK: τῇ ἐρήμῳ Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν
NAS: IN THE WILDERNESS, 'MAKE READY THE WAY
KJV: the wilderness, Prepare ye the way
INT: the wilderness Prepare the way

Mark 14:15 V-AMA-2P
GRK: καὶ ἐκεῖ ἑτοιμάσατε ἡμῖν
NAS: [and] ready; prepare for us there.
KJV: there make ready for us.
INT: And There prepare for us

Luke 3:4 V-AMA-2P
GRK: τῇ ἐρήμῳ Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν
NAS: IN THE WILDERNESS, 'MAKE READY THE WAY
KJV: the wilderness, Prepare ye the way
INT: the wilderness Prepare the way

Luke 22:8 V-AMA-2P
GRK: εἰπών Πορευθέντες ἑτοιμάσατε ἡμῖν τὸ
NAS: Go and prepare the Passover
KJV: Go and prepare us
INT: having said Having gone prepare for us the

Luke 22:12 V-AMA-2P
GRK: ἐστρωμένον ἐκεῖ ἑτοιμάσατε
NAS: upper room; prepare it there.
KJV: furnished: there make ready.
INT: furnished there prepare

Acts 23:23 V-AMA-2P
GRK: ἑκατονταρχῶν εἶπεν Ἑτοιμάσατε στρατιώτας διακοσίους
NAS: and said, Get two
KJV: saying, Make ready two hundred
INT: centurions he said Prepare soldiers two hundred

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page