ἡτοιμασμένον
Englishman's Concordance
ἡτοιμασμένον (hētoimasmenon) — 3 Occurrences

Matthew 25:41 V-RPM/P-ANS
GRK: αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ
NAS: fire which has been prepared for the devil
KJV: fire, prepared for the devil
INT: eternal which has been prepared for the devil

2 Timothy 2:21 V-RPM/P-NNS
GRK: ἔργον ἀγαθὸν ἡτοιμασμένον
NAS: to the Master, prepared for every
KJV: for the master's use, [and] prepared unto
INT: work good having been prepared

Revelation 12:6 V-RPM/P-AMS
GRK: ἐκεῖ τόπον ἡτοιμασμένον ἀπὸ τοῦ
NAS: she had a place prepared by God, so
KJV: she hath a place prepared of God,
INT: there a place prepared of

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page