ἡτοιμασμένοις
Englishman's Concordance
ἡτοιμασμένοις (hētoimasmenois) — 1 Occurrence

Revelation 9:7 V-RPM/P-DMP
GRK: ὅμοια ἵπποις ἡτοιμασμένοις εἰς πόλεμον
NAS: horses prepared for battle;
KJV: unto horses prepared unto
INT: like to horses prepared for war

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page