ἑτοιμάσωμέν
Englishman's Concordance
ἑτοιμάσωμέν (hetoimasōmen) — 3 Occurrences

Matthew 26:17 V-ASA-1P
GRK: Ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμέν σοι φαγεῖν
NAS: do You want us to prepare for You to eat
KJV: wilt thou that we prepare for thee
INT: Where wish you [that] we should prepare for you to eat

Mark 14:12 V-ASA-1P
GRK: θέλεις ἀπελθόντες ἑτοιμάσωμεν ἵνα φάγῃς
NAS: us to go and prepare for You to eat
KJV: that we go and prepare that
INT: desire you [that] having gone we should prepare that you might eat

Luke 22:9 V-ASA-1P
GRK: Ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμεν
NAS: do You want us to prepare it?
KJV: Where wilt thou that we prepare?
INT: Where will you we should prepare

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page