ἡτοίμασεν
Englishman's Concordance
ἡτοίμασεν (hētoimasen) — 3 Occurrences

1 Corinthians 2:9 V-AIA-3S
GRK: ἀνέβη ἃ ἡτοίμασεν ὁ θεὸς
NAS: THAT GOD HAS PREPARED FOR THOSE
KJV: God hath prepared for them that love
INT: came which prepared God

Hebrews 11:16 V-AIA-3S
GRK: ἐπικαλεῖσθαι αὐτῶν ἡτοίμασεν γὰρ αὐτοῖς
NAS: their God; for He has prepared a city
KJV: for he hath prepared for them
INT: to be called of them he prepared indeed for them

Revelation 19:7 V-AIA-3S
GRK: γυνὴ αὐτοῦ ἡτοίμασεν ἑαυτήν
NAS: and His bride has made herself
KJV: hath made herself ready.
INT: wife of it did make ready herself

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page