ἡτοιμασμένοι
Englishman's Concordance
ἡτοιμασμένοι (hētoimasmenoi) — 1 Occurrence

Revelation 9:15 V-RPM/P-NMP
GRK: ἄγγελοι οἱ ἡτοιμασμένοι εἰς τὴν
NAS: angels, who had been prepared for the hour
KJV: which were prepared for
INT: angels who had been prepared for the

Interlinear GreekInterlinear HebrewStrong's NumbersEnglishman's Greek ConcordanceEnglishman's Hebrew ConcordanceParallel Texts

Prev
Top of Page
Top of Page