John 1
Estonian: Genesis and NT

1Alguses oli Sõna, ja Sõna oli Jumala juures, ja Sõna oli Jumal. 2Seesama oli alguses Jumala juures. 3Kõik on tekkinud Tema läbi, ja ilma Temata ei ole tekkinud midagi, mis on tekkinud. 4Temas oli elu, ja elu oli inimeste valgus, 5ja valgus paistab pimeduses, ja pimedus ei ole seda võtnud omaks.

6Oli mees, Jumala läkitatud; selle nimi oli Johannes. 7See tuli tunnistuseks, tunnistama Valgusest, et kõlk usuksid tema kaudu. 8Tema ei olnud valgus, vaid ta tuli tunnistama Valgusest.

9See tõeline Valgus, Mis valgustab igat inimest, oli tulemas maailma. 10Tema oli maailmas, ja maailm on tekkinud Tema läbi, ja maailm ei tunnud Teda. 11Ta tuli sellesse, mis Tema oma, ja Tema omad ei võtnud Teda vastu. 12Aga kõigile, kes Teda vastu võtsid, andis Ta meelevalla saada Jumala lapsiks, kes usuvad Tema nimesse. 13kes ei ole sündinud verest, ei liha tahtest ega mehe tahtest, vaid Jumalast.

14Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime Tema au kui Isast Ainusündinud Poja au, täis armu ja tõde. 15Johannes annab tunnistust Temast, ja ta hüüdis nõnda: „Tema oli See, Kellest ma ütlesin: Kes tuleb pärast mind, See on olnud enne mind, sest Ta oli enne kui mina!” 16Sest Tema täiusest me kõik oleme saanud, ja armu armu peale. 17Sest käsuõpetus on antud Moosese kaudu, arm ja tõde on tulnud Jeesuse Kristuse kaudu. 18Ūkski ei ole Jumalat iialgi näinud; ainusündinud Poeg, kes on Isa süles, on Temast kõnelnud.

19Ja see on Johannese tunnistus, kui juudid läkitasid Jeruusalemast preestreid ja leviite temalt küsima: „Kes sa oled?” 20Tema tunnistas ega salanud mitte, vaid tunnistas: „Mina ei ole Kristus!” 21Ja nad küsisid temale: „Kes siis? Oled sa Eelija?” Tema ütles: „Ei ole!” - „Oled sina see prohvet?” Tema vastas: „Ei!” 22Siis nad ütlesid talle: „Kes sa oled? Et annaksime vastuse neile, kes meid läkitasid. Mis sa ütled enesest?” 23Tema ütles: „Mina olen hüüdja hääl kõrves: Tehke tasaseks Issanda tee, nõnda nagu prohvet Jesaja on ütelnud!”

24Ja need, kes olid läkitatud, olid variseride seast. 25Ja nad küsisid temalt ja ütlesid talle: „Miks sa siis ristid, kui sa pole Kristus ega Eelija ega see prohvet?” 26Johannes vastas neile ning ütles: „Mina ristin veega; aga teie keskel seisab See, Keda te ei tunne, 27Kes tuleb pärast mind, Kelle jalatsi paela lahti päästma mina ei ole vääriline!” 28See sündis Betaanias, sealpool Jordanit, kus Johannes ristis.

29Järgmisel päeval näeb Johannes Jeesuse tulevat tema juure ja ta ütleb: „Vaata, see on Jumala Tall, Kes võtab ära maailma patu! 30See on, Kellest ma ütlesin: Pärast mind tuleb Mees, Kes on olnud enne mind, sest Ta oli enne kui mina! 31Ja mina ei tunnud Teda, kuid selleks, et Ta saaks ilmsiks Iisraelile, olen mina tulnud veega ristima!” 32Ja Johannes tunnistas ning ütles: „Ma nägin Vaimu taevast alla laskuvat nagu tuvi; ja Ta jäi Tema peale. 33Ja mina ei tunnud Teda mitte; aga Kes mind läkitas veega ristima, See ütles mulle: Kelle peale sa näed Vaimu alla laskuvat ja Tema peale jäävat, See on, Kes ristib Püha Vaimuga! 34Ja mina olen näinud ja tunnistanud, et Seesinane on Jumala Poeg.”

35Järgmisel päeval seisis Johannes jälle seal, ja kaks tema jüngrit. 36Ja kui ta nägi Jeesust kõndivat, ütles ta: „Ennäe, See on Jumala Tall!” 37Ja need kaks jüngrit kuulsid tema ütlust ja järgisid Jeesust. 38Aga Jeesus pöördus ümber, ja nähes neid Teda järgivat, ütles Ta neile: „Mida te otsite?” Aga nemad ütlesid Talle: „Rabi! - see tähendab meie keeli õpetaja - kus Sa asud?” 39Ta ütles neile: „Tulge ja vaadake!” Nad tulidki ja nägid, kus Ta asus, ja nad jäid Tema juure selle päeva. See oli arvata kümnes tund. 40Andreas, Siimon Peetruse vend, oli üks neist kahest, kes oli kuulnud Johannese ütlust ja hakanud Jeesust järgima. 41Tema leiab esiteks oma venna Siimona ja ütleb temale: „Me oleme leidnud Messia!” - see on meie keeli Kristuse. 42Ja ta viis tema Jeesuse juure. Jeesus vaatas temale otsa ja ütles: „Sina oled Siimon, Joona poeg, sind peab hüütama Keefaseks!” - see tähendab Peetruseks.

43Järgmisel päeval Jeesus tahtis minna Galileasse; ja Ta leiab Filippuse ning ütleb temale: „Järgi mind!” 44Aga Filippus oli pärit Betsaidast, Andrease ja Peetruse linnast. 45Filippus leiab Naatanaeli ja ütleb temale: „Kellest Mooses on kirjutanud käsuõpetuses, ja prohvetid, selle me oleme leidnud, Jeesuse, Joosepi poja, Naatsaretist!” 46Naatanael ütles talle: „Kas Naatsaretist võib tulla midagi head?” Filippus ütles temale: „Tule ja vaata!” 47Jeesus nägi Naatanaeli tema juure tulevat ja ütles temast: „Ennäe, tõeline iisraellane, kelles ei ole kavalust!” 48Naatanael ütles talle: „Kust Sa mind tunned?” Jeesus vastas ja ütles temale: „Enne kui Filippus sind kutsus, nägin ma sind, kui sa olid viigipuu all!” 49Naatanael vastas Temale: „Rabi, sina oled Jumala Poeg, Sina oled Iisraeli Kuningas!” 50Jeesus vastas ja ütles talle: „Selleparast et Ma ütlesin: Ma nägin sind viigipuu all! usud sa. Sa saad näha suuremaid asju kui need!” 51Ja Ta ütles talle: „Tõesti, tõesti Ma ütlen teile, te näete ka taeva olevat avatud ja Jumala inglid astuvat üles ja alla Inimese Poja peale!”

Estonian: Genesis and NT

Bible Hub

Luke 24
Top of Page
Top of Page