B'resheet 49
Genesis 49 Aleppo Codex
1א ויקרא יעקב אל בניו ויאמר האספו ואגידה לכם את אשר יקרא אתכם באחרית הימים

2ב הקבצו ושמעו בני יעקב ושמעו אל ישראל אביכם

3ג ראובן בכרי אתה כחי וראשית אוני--יתר שאת ויתר עז

4ד פחז כמים אל תותר כי עלית משכבי אביך אז חללת יצועי עלה  {פ}

5ה שמעון ולוי אחים--כלי חמס מכרתיהם

6ו בסדם אל תבא נפשי בקהלם אל תחד כבדי  כי באפם הרגו איש וברצנם עקרו שור

7ז ארור אפם כי עז ועברתם כי קשתה אחלקם ביעקב ואפיצם בישראל  {פ}

8ח יהודה אתה יודוך אחיך--ידך בערף איביך ישתחוו לך בני אביך

9ט גור אריה יהודה מטרף בני עלית כרע רבץ כאריה וכלביא מי יקימנו

10י לא יסור שבט מיהודה ומחקק מבין רגליו עד כי יבא שילה ולו יקהת עמים

11יא אסרי לגפן עירה ולשרקה בני אתנו כבס ביין לבשו ובדם ענבים סותה

12יב חכלילי עינים מיין ולבן שנים מחלב  {פ}

13יג זבולן לחוף ימים ישכן והוא לחוף אנית וירכתו על צידן  {פ}

14יד יששכר חמר גרם--רבץ בין המשפתים

15טו וירא מנחה כי טוב ואת הארץ כי נעמה ויט שכמו לסבל ויהי למס עבד  {ס}

16טז דן ידין עמו--כאחד שבטי ישראל

17יז יהי דן נחש עלי דרך שפיפן עלי ארח--הנשך עקבי סוס ויפל רכבו אחור

18יח לישועתך קויתי יהוה  {ס}

19יט גד גדוד יגודנו והוא יגד עקב  {ס}

20כ מאשר שמנה לחמו והוא יתן מעדני מלך  {ס}

21כא נפתלי אילה שלחה--הנתן אמרי שפר  {ס}

22כב בן פרת יוסף בן פרת עלי עין בנות צעדה עלי שור

23כג וימררהו ורבו וישטמהו בעלי חצים

24כד ותשב באיתן קשתו ויפזו זרעי ידיו מידי אביר יעקב משם רעה אבן ישראל

25כה מאל אביך ויעזרך ואת שדי ויברכך ברכת שמים מעל ברכת תהום רבצת תחת ברכת שדים ורחם

26כו ברכת אביך גברו על ברכת הורי עד תאות גבעת עולם תהיין לראש יוסף ולקדקד נזיר אחיו  {פ}

27כז בנימין זאב יטרף בבקר יאכל עד ולערב יחלק שלל

28כח כל אלה שבטי ישראל שנים עשר וזאת אשר דבר להם אביהם ויברך אותם--איש אשר כברכתו ברך אתם

29כט ויצו אותם ויאמר אלהם אני נאסף אל עמי--קברו אתי אל אבתי  אל המערה--אשר בשדה עפרון החתי 30ל במערה אשר בשדה המכפלה אשר על פני ממרא--בארץ כנען  אשר קנה אברהם את השדה מאת עפרן החתי--לאחזת קבר 31לא שמה קברו את אברהם ואת שרה אשתו שמה קברו את יצחק ואת רבקה אשתו ושמה קברתי את לאה 32לב מקנה השדה והמערה אשר בו מאת בני חת 33לג ויכל יעקב לצות את בניו ויאסף רגליו אל המטה ויגוע ויאסף אל עמיו

The Aleppo Codex without Vowel Points or Punctuation Based on the electronic edition at mechon-mamre.org.

For comparative study, where possible, chapter and verse numbers on Biblos.com sites are mapped to the traditional convention used by the KJV, NASB, NIV and others.

Bible Hub

Genesis 48
Top of Page
Top of Page