2 Samuel 1
Hebrew OT: WLC Transliterated

1vay·hi a·cha·rei mo·vt sha·'ul, ve·da·vid shav, me·hak·ko·vt et-ha·'a·ma·lek; vai·ye·shev da·vid be·tzik·lag ya·mim she·na·yim. 2vay·hi bai·yo·vm ha·she·li·shi ve·hin·neh ish ba min-ham·ma·cha·neh me·'im sha·'ul, u·ve·ga·dav ke·ru·'im, va·'a·da·mah al-ro·shov; vay·hi be·vo·'ov el-da·vid, vai·yip·pol ar·tzah vai·yish·ta·chu. 3vai·yo·mer lov da·vid, ei miz·zeh ta·vo·v; vai·yo·mer e·lav, mim·ma·cha·neh yis·ra·'el nim·la·te·ti. 4vai·yo·mer e·lav da·vid meh-ha·yah had·da·var hag·ged-na li; vai·yo·mer a·sher-nas ha·'am min-ham·mil·cha·mah ve·gam-har·beh na·fal min-ha·'am vai·ya·mu·tu, ve·gam sha·'ul vi·ho·v·na·tan be·nov me·tu. 5vai·yo·mer da·vid, el-han·na·'ar ham·mag·gid lov; eich ya·da'·ta, ki-met sha·'ul vi·ho·v·na·tan be·nov. 6vai·yo·mer han·na·'ar ham·mag·gid lov nik·ro nik·rei·ti be·har hag·gil·bo·a', ve·hin·neh sha·'ul nish·'an al-cha·ni·tov; ve·hin·neh ha·re·chev u·va·'a·lei hap·pa·ra·shim hid·bi·ku·hu. 7vai·yi·fen a·cha·rav vai·yir·'e·ni; vai·yik·ra e·lai, va·'o·mar hin·ne·ni. 8vai·yo·mer li mi-at·tah; vai·yo·mer ch va·'o·mar k e·lav, a·ma·le·ki a·no·chi. 9vai·yo·mer e·lai a·mad-na a·lai u·mo·te·te·ni, ki a·cha·za·ni ha·sha·vatz; ki-chol-o·vd naf·shi bi. 10va·'e·'e·mod a·lav va·'a·mo·te·te·hu, ki ya·da'·ti, ki lo yich·yeh a·cha·rei nif·lov; va·'ek·kach han·ne·zer a·sher al-ro·shov ve·'etz·'a·dah a·sher al-ze·ro·'ov, va·'a·vi·'em el-a·do·ni hen·nah.

11vai·ya·cha·zek da·vid biv·ga·dov ch biv·ga·dav k vai·yik·ra·'em; ve·gam kol-ha·'a·na·shim a·sher it·tov. 12vai·yis·pe·du vai·yiv·ku, vai·ya·tzu·mu ad-ha·'a·rev; al-sha·'ul ve·'al-ye·ho·v·na·tan be·nov ve·'al-am ha·shem ve·'al-beit yis·ra·'el, ki na·fe·lu be·cha·rev. s 13vai·yo·mer da·vid el-han·na·'ar ham·mag·gid lov, ei miz·zeh at·tah; vai·yo·mer ben-ish ger a·ma·le·ki a·no·chi. 14vai·yo·mer e·lav da·vid; eich lo ya·re·ta, lish·lo·ach ya·de·cha, le·sha·chet et-me·shi·ach ha·shem. 15vai·yik·ra da·vid le·'a·chad me·han·ne·'a·rim, vai·yo·mer gash pe·ga-bov; vai·yak·ke·hu vai·ya·mot. 16vai·yo·mer e·lav da·vid, da·mei·cha ch da·me·cha k al-ro·she·cha; ki fi·cha a·nah ve·cha le·mor, a·no·chi mo·tat·ti et-me·shi·ach ha·shem. s

17vay·ko·nen da·vid, et-hak·ki·nah haz·zot; al-sha·'ul ve·'al-ye·ho·v·na·tan be·nov. 18vai·yo·mer le·lam·med be·nei-ye·hu·dah ka·shet; hin·neh che·tu·vah al-se·fer hai·ya·shar.

19ha·tze·vi yis·ra·'el, al-ba·mo·v·tei·cha cha·lal; eich na·fe·lu gib·bo·v·rim.

20al-tag·gi·du ve·gat, al-te·vas·se·ru be·chu·tzot ash·ke·lo·vn; pen-tis·mach·nah be·no·vt pe·lish·tim, pen-ta·'a·lo·ze·nah be·no·vt ha·'a·re·lim.

21ha·rei vag·gil·bo·a' al-tal ve·'al-ma·tar a·lei·chem u·se·dei te·ru·mot; ki sham nig·'al ma·gen gib·bo·v·rim, ma·gen sha·'ul, be·li ma·shi·ach ba·sha·men.

22mid·dam cha·la·lim me·che·lev gib·bo·v·rim, ke·shet ye·ho·v·na·tan, lo na·so·vg a·cho·vr; ve·che·rev sha·'ul, lo ta·shuv rei·kam.

23sha·'ul vi·ho·v·na·tan han·ne·'e·ha·vim ve·han·ne·'i·mim be·chai·yei·hem, u·ve·mo·v·tam lo nif·ra·du; min·ne·sha·rim kal·lu, me·'a·ra·yo·vt ga·ve·ru.

24be·no·vt yis·ra·'el, el-sha·'ul be·chei·nah; ham·mal·bish·chem sha·ni im-a·da·nim, ham·ma·'a·leh a·di za·hav, al le·vu·she·chen.

25eich na·fe·lu gib·bo·rim, be·to·vch ham·mil·cha·mah; ye·ho·v·na·tan, al-ba·mo·v·tei·cha cha·lal.

26tzar-li a·lei·cha a·chi ye·ho·v·na·tan, na·'am·ta li me·'od; nif·le·'a·tah a·ha·va·te·cha li, me·'a·ha·vat na·shim.

27eich na·fe·lu gib·bo·v·rim, vai·yo·ve·du ke·lei mil·cha·mah. f

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

1 Samuel 31
Top of Page
Top of Page