2 Samuel 2
Hebrew OT: WLC Transliterated

1vay·hi a·cha·rei-chen vai·yish·'al da·vid ba·shem le·mor ha·'e·'e·leh be·'a·chat a·rei ye·hu·dah, vai·yo·mer ha·shem e·lav a·leh; vai·yo·mer da·vid a·nah e·'e·leh vai·yo·mer chev·ro·nah. 2vai·ya·'al sham da·vid, ve·gam she·tei na·shav; a·chi·no·'am hai·yiz·re·'e·lit, va·'a·vi·ga·yil e·shet na·val hak·kar·me·li. 3va·'a·na·shav a·sher-im·mov he·'e·lah da·vid ish u·vei·tov; vai·ye·she·vu be·'a·rei chev·ro·vn. 4vai·ya·vo·'u an·shei ye·hu·dah, vai·yim·she·chu-sham et-da·vid le·me·lech al-beit ye·hu·dah; vai·yag·gi·du le·da·vid le·mor, an·shei ya·veish gil·'ad, a·sher ka·ve·ru et-sha·'ul. s 5vai·yish·lach da·vid mal·'a·chim, el-an·shei ya·veish gil·'ad; vai·yo·mer a·lei·hem be·ru·chim at·tem la·shem, a·sher a·si·tem ha·che·sed haz·zeh im-a·do·nei·chem im-sha·'ul, vat·tik·be·ru o·tov. 6ve·'at·tah ya·'as-ha·shem im·ma·chem che·sed ve·'e·met; ve·gam a·no·chi e·'e·seh it·te·chem hat·to·v·vah haz·zot, a·sher a·si·tem had·da·var haz·zeh. 7ve·'at·tah te·che·zak·nah ye·dei·chem vih·yu liv·nei-cha·yil, ki-met a·do·nei·chem sha·'ul; ve·gam-o·ti ma·she·chu veit-ye·hu·dah le·me·lech a·lei·hem. f

8ve·'av·ner ben-ner, sar-tza·va a·sher le·sha·'ul; la·kach et-ish bo·shet ben-sha·'ul, vai·ya·'a·vi·re·hu ma·cha·na·yim. 9vai·yam·li·che·hu el-hag·gil·'ad, ve·'el-ha·'a·shu·ri ve·'el-yiz·re·'el; ve·'al-ef·ra·yim ve·'al-bin·ya·min, ve·'al-yis·ra·'el kul·loh. f 10ben-ar·ba·'im sha·nah ish-bo·shet ben-sha·'ul be·ma·le·chov al-yis·ra·'el, u·she·ta·yim sha·nim ma·lach; ach beit ye·hu·dah, hai·u a·cha·rei da·vid. 11vay·hi mis·par hai·ya·mim, a·sher ha·yah da·vid me·lech be·chev·ro·vn al-beit ye·hu·dah; she·va sha·nim ve·shi·shah cho·da·shim. s

12vai·ye·tze av·ner ben-ner, ve·'av·dei ish-bo·shet ben-sha·'ul; mim·ma·cha·na·yim giv·'o·v·nah. 13ve·yo·v·'av ben-tze·ru·yah ve·'av·dei da·vid ya·tze·'u, vai·yif·ge·shum al-be·re·chat giv·'o·vn yach·dav; vai·ye·she·vu el·leh al-hab·be·re·chah miz·zeh, ve·'el·leh al-hab·be·re·chah miz·zeh. 14vai·yo·mer av·ner el-yo·v·'av, ya·ku·mu na han·ne·'a·rim, vi·sa·cha·ku le·fa·nei·nu; vai·yo·mer yo·v·'av ya·ku·mu. 15vai·ya·ku·mu vai·ya·'av·ru ve·mis·par; she·neim a·sar le·vin·ya·min u·le·'ish bo·shet ben-sha·'ul, u·she·neim a·sar me·'av·dei da·vid. 16vai·ya·cha·zi·ku ish be·rosh re·'e·hu ve·char·bov be·tzad re·'e·hu, vai·yip·pe·lu yach·dav; vai·yik·ra lam·ma·ko·vm ha·hu, chel·kat ha·tzu·rim a·sher be·giv·'o·vn. 17vat·te·hi ham·mil·cha·mah ka·shah ad-me·'od bai·yo·vm ha·hu; vai·yin·na·gef av·ner ve·'an·shei yis·ra·'el, lif·nei av·dei da·vid.

18vai·yih·yu-sham she·lo·shah be·nei tze·ru·yah, yo·v·'av va·'a·vi·shai va·'a·sa·h·'el; va·'a·sa·h·'el kal be·rag·lav, ke·'a·chad ha·tze·va·yim a·sher bas·sa·deh. 19vai·yir·dof a·sa·h·'el a·cha·rei av·ner; ve·lo-na·tah la·le·chet al-hai·ya·min ve·'al-has·se·mo·vl, me·'a·cha·rei av·ner. 20vai·yi·fen av·ner a·cha·rav, vai·yo·mer ha·'at·tah zeh a·sa·h·'el; vai·yo·mer a·no·chi. 21vai·yo·mer lov av·ner ne·teh le·cha al-ye·mi·ne·cha ov al-se·mo·le·cha, ve·'e·choz le·cha e·chad me·han·ne·'a·rim, ve·kach-le·cha et-cha·li·tza·tov; ve·lo-a·vah a·sa·h·'el, la·sur me·'a·cha·rav. 22vai·yo·sef o·vd av·ner le·mor el-a·sa·h·'el, sur le·cha me·'a·cha·rai; lam·mah ak·kek·kah ar·tzah, ve·'eich es·sa fa·nai, el-yo·v·'av a·chi·cha. 23vay·ma·'en la·sur vai·yak·ke·hu av·ner be·'a·cha·rei ha·cha·nit el-ha·cho·mesh vat·te·tze ha·cha·nit me·'a·cha·rav, vai·yip·pal-sham vai·ya·mat ta·cha·tov ch tach·tav; k vay·hi kol-hab·ba el-ham·ma·ko·vm a·sher-na·fal sham a·sa·h·'el vai·ya·mot vai·ya·'a·mo·du.

24vai·yir·de·fu yo·v·'av va·'a·vi·shai a·cha·rei av·ner; ve·ha·she·mesh ba·'ah, ve·hem·mah ba·'u ad-giv·'at am·mah, a·sher al-pe·nei-gi·ach, de·rech mid·bar giv·'o·vn. 25vai·yit·kab·be·tzu ve·nei-vin·ya·min a·cha·rei av·ner, vai·yih·yu la·'a·gud·dah e·chat; vai·ya·'am·du, al rosh-giv·'ah e·chat. 26vai·yik·ra av·ner el-yo·v·'av vai·yo·mer ha·la·ne·tzach to·chal che·rev, ha·lo·v ya·da'·tah, ki-ma·rah tih·yeh ba·'a·cha·ro·v·nah; ve·'ad-ma·tai lo-to·mar la·'am, la·shuv me·'a·cha·rei a·chei·hem. 27vai·yo·mer yo·v·'av, chai ha·'e·lo·him, ki lu·le dib·bar·ta; ki az me·hab·bo·ker na·'a·lah ha·'am, ish me·'a·cha·rei a·chiv. 28vai·yit·ka yo·v·'av ba·sho·v·far, vai·ya·'am·du kol-ha·'am, ve·lo-yir·de·fu o·vd a·cha·rei yis·ra·'el; ve·lo-ya·se·fu o·vd le·hil·la·chem. 29ve·'av·ner va·'a·na·shav ha·le·chu ba·'a·ra·vah, kol hal·lay·lah ha·hu; vai·ya·'av·ru et-hai·yar·den vai·ye·le·chu kol-hab·bit·ro·vn, vai·ya·vo·'u ma·cha·na·yim.

30ve·yo·v·'av v me·'a·cha·rei av·ner, vai·yik·botz et-kol-ha·'am; vai·yip·pa·ke·du me·'av·dei da·vid tish·'ah-a·sar ish va·'a·sah-el. 31ve·'av·dei da·vid hik·ku mib·bin·ya·min, u·ve·'an·shei av·ner; she·losh-me·'o·vt ve·shi·shim ish me·tu. 32vai·yis·'u et-a·sa·h·'el, vai·yik·be·ru·hu be·ke·ver a·viv, a·sher beit la·chem; vai·ye·le·chu chol-hal·lay·lah yo·v·'av va·'a·na·shav, vai·ye·'or la·hem be·chev·ro·vn.

Hebrew OT: WLC Transliterated

Bible Hub

2 Samuel 1
Top of Page
Top of Page